Graiesc Moldoveneste: MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

MĂRTURII ISTORICE DESPRE LIMBA MOLDOVENEASCĂ

Facebook Odnoklassniki

Pentru determinarea conștiinței naționale chestiunea limbii joacă un rol extrem de important. Chestia nici nu este în limba însăși ca atare, ci în aceea, cum își numesc limba unele sau alte popoare, care este autodenumirea ei, cînd a apărut pentru prima dată și cît de largă a fost răspîndirea ei. În cercetarea noastră sînt prezentate probe incontestabile, care confirmă existența poporului moldovenesc încă de pe timpurile evului mediu. În linii mari, aceeași cale în istorie poate fi urmărită și atunci cînd dorim să stabilim: cînd și cum s-a întrebuințat termenul ”limba moldovenească”. În ”Cursul de gramatică istorică a limbii moldovenești”, tipărit la Chișinău în 1964 se menționează: ”De pe timpurile formării statului moldovenesc, limba populației localnice este cunoscută sub denumirea limba moldovenească”( Курс де граматикэ историкэ а лимбий молдовенешть”. Кишинэу, 1964, п. 16). Așa era părerea filologilor moldoveni autori ai acestei cărți. Cum putem comenta această concluzie? În opinia acestor cercetători deja la mijlocul sec. XIV glotonimul ”limba moldovenească” deja exista. Însă unde sînt dovezile?

 

Dovezile se obțin pe calea deducției. Într-adevăr, în ce limbă puteau vorbi ”moldavos” din izvoarele maghiare sau moldovanul din ”Miorița”, bineînțeles în cea moldovenească. Pe de altă parte, să zicem, în anii ’50 ai sec. XIV, cînd s-a format statul moldovenesc, vorbeau în limba moldovenească, sau, mai bine zis, îi ziceau moldovenească, dar în ce limbă vorbeau și o numeau, să zicem, în anii ’40 ai aceluiași secol? Nu putea fi așa, că în anii ’40, cînd moldovenii coborau din Maramureș, ei vorbeau o altă limbă și o numeau altfel. Deoarece în opinia noastră moldovenii ca popor s-au format înaintea formării statalității lor, respectiv și limba ce o vorbeau, o numeau moldovenească. Aceasta este părerea noastră și lasă oricine vrea să o dezmințească. Nici oponenții acestei păreri nu dispun de izvoare certe, nici noi. Izvoarele apar ceva mai tîrziu. La ele și vom apela.

 

Este demult și bine cunoscut că în prima istorie a Moldovei, scrisă în limba țării – Letopisețul Țării Moldovei al lui Gr. Ureche, primul capitol, dedicat istoriei limbii materne, este întitulat ”Pentru limba noastră moldovenească”( Уреке ГрЛетописецул Цэрий МолдоаейКишинэу, 1971. П. 61). Limbii moldovenilor D. Cantemir i-a consacrat un capitol aparte în a sa ”Descriere a Moldovei”. În acest compartiment, în general în lucrare, limba moldovenească este menționată, ca și termenii ”popor moldovenesc”, ”nația moldovenească”, de vre-o zece ori. În capitolul ”Despre limba moldovenilor” D. Cantemir evidențiază particularitățile vorbirii moldovenilor nistreni, demonstrează unele deosebiri dintre limba moldovenească și limba valahilor( Кантемир ДОписание МолдавииКишинёв, 1973. С. 188).

 

Cu toate pasiunile sale latiniste, Miron Costin întrebuințează în mod constant termenul limba moldovenească, ca și Gr. Ureche, ca și Amfilohie Hotiniul( Letopisețul Țării Moldovei. Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce. Chișinău, 1990. P. 25-26). Acesta către sfîrșitul veacului al XVIII-lea a tradus și a publicat cîteva manuale în limba moldovenească(Дин история гындирий сочиал-политиче ши философиче дин МолдоваКишинэу, 1970. П. 104-105). Dînsul a tradus din italiană în limba moldovenească un manual de fizică, rămas manuscris. De acum în titlurile acestor cărți A. Hotiniul arată că le-a tradus în limba moldovenească.
Este curios: aceeași carte la Iași, după cum e și firesc, era editată în limba moldovenească; la București se arată că este editată în ”limba rumînească”. Astfel, în 1809 a fost editată cartea ”Rînduiala sfințirii bisericelor”, tradusă din limba slavonă veche. Ediția din Iași anunță că este tradusă în limba moldovenească, cea bucureșteană arată că este tradusă în ”limba rumînă”( Bianu I., Hodoș N., Simonescu D. Bibliografia romînească veche. T. III, 1809-1830. Buc., 1936. P. 12).

 

Și în școlile principatului Moldovei încă pînă la alipirea Basarabiei la Rusia se învăța printre altele, limba moldovenească. În vara anului 1858 ”Gazeta de Moldavia” informa despre hrisovul domnului C. Moruzi de la 29 mai 1803 în care se poruncea ca la Galați să fie înființată o școală de limbă Elinească și Moldovinească( Gazeta de Moldavia, 26 юние 1858 №50. Суплемент). Conform acestui ucaz școli asemănătoare au fost fondate și în alte orașe ale principatului, inclusiv la Chișinău( Istoria învățămîntului și a gîndirii pedagogice în Moldova. Chișinău, 1991, p. 98-99).

 

În general limba moldovenească a fost legiferată limbă oficială în Regulamentul organic al Moldovei în 1831 – prima Constituție a acestui principat( Regulaamentele organice ale Moldovei și Valahiei. Vol. I. Buc., 1944. P. 340). Limba moldovenească era nu numai limba oficială a Moldovei de peste Prut, ci și mijloc de comunicare cotidiană și a corespondenței personale. Cunoscutul scriitor și om poitic moldovan, într-un timp candidat la tronul Principatului Moldova, C. Conachi într-o scrisoare către Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei, cu privire la situația învățămîntului în Moldova, accentuînd că este moldovan, sublinia că în principat educarea și instruirea copiilor trebuie să se facă în limba modovenească( Конаки КОпереКишинэу, 1978. П. 222-223).

 

Termenul ”limba moldovenească” se întrebuințează tradițional în textele bisericești. De pildă, el figurează în întroducerea la ”Viețile Sfinților”, tipărite la tipografia mitropolitană din Iași în 1836( Contribuția clerului ortodox din Principatele romîne la afirmarea limbii naționale. // Revista istorică. București, 2001, N. 1-2. P.188).

 

Despre existența și funcționarea limbii moldovenești erau bine informați și autorii străini. Despre limba moldovenească scrie, bunăoară, D. Bantîș-Camenskii în cartea sa ”Путешествие в МолдавиюВалахиюСербию”, apărută la Moscova în 1810, în care descrie călătoria sa în aceste țări din 1808. Dînsul constată că limba moldovenească în cea mai mare parte este alcătuită din cuvinte neo(latine), dar conține de asemenea și cuvinte turcești, slavone. În culegerea bucureșteană ”Călători străini…” (vol. I), ce cuprinde și un fragment din notele lui D. Bantîș-Camenskii, termenul în cauză este tradus adecvat: limba moldovenească, corespunzător originalului( Călători străini în țările romîne în secolul al XIX-lea. Serie nouă. Vol. I (1801-1821). Buc., 2004, P. 405). Drept probe se aduc denumiri moldovenești.

 

Astfel, autorul rus scrie despre limba moldovenească înainte de 1812. Însă el nici pe departe nu este primul străin care a confirmat existența și particularitățile limbii moldovenești. Printre aceștia s-a aflat și tatăl lui Bantîș-Camenskii, cunoscutul arheograf N. N. Camenskii, moldovan de origine și după tată și după mamă. Încă în anul 1814 dînsului i-a fost dedicat un articol special în revista ”Vestnik Evropy”, în care se scria despre originea lui ”dintr-un neam străvechi moldovenesc, ce avea legături de rubedenie cu neamul principilor Cantemir( Вестник Европымарт 1814, №6, с. 114-115).

 

În una din arhivele Moscovei se păstrează originalul ”Istoriei ieroglifice”, operă a lui D. Cantemir, considerată de specialiști ca primul roman moldovenesc. Pe foaia de titlu a acestei scrieri citim următoarea notă: Книга сия на молдвском языке писанная подарена мной в московский архив Госсударственной коллегии иностранных дел 1783 года. Над. сов. Николй Бантыш-Каменский” (Această carte scrisă în limba moldovenească a fost dăruită de mine Arhivei din Moscova a Colegiului de stat pentru afacerile externe la 1783. Consilierul Nicolai Camenskii)( Кантемир Д. История иероглификэ. Кишинэу, 1857. П. 2). N. N. Bantîș-Camenskii era rudă cu D. Cantemir pe linia Bantîșilor și, desigur, știa bine în ce limbă a fost scrisă această carte.

 

Limba moldovenească este menționată și în dosarul personal al lui D. V. Șuhanov, moldovan, devenit general rus, erou al Războiului pentru apărarea patriei din 1812. Acolo, printre altele, se menționează: ” În limbile rusă, volohă (adică moldovenească) și turcă poate citi și scrie, nemțește poate vorbi, știe aritmetica și geometria, învățătura Domnului și exerciții știe( Țvircun V. Vitralii. Chișinău. 2006. P. 263).

 

Despre limba moldovenească au scris mulți și diferiți autori străini cu mult înainte de D. Bantîș-Camenskii. Misionarul italian Silvestro Amelio încă în 1719 publică la Roma ”Vocabulario italiano-muldavo”( Сеник ВГлотоним молдаване как выражение их национального самосознания(Научная истина и её современные фальсификаторы).// Материалы юбилейной конференции профессорско-преподавательского состава, посвящённой 70-летию Приднестровского Госсударственного Университета. Тирасполь, 2000. С. 22; Молдован П. П. Молдаване в истории. Кишинёв, 1994. С. 131).

 

Medicul rus S. Dobronravov, care a trăit cîțiva ani în principate, scrie despre limba moldovenească și despre ”limba valahă”( Добронравов С. Медико-топографическое описание Молдавии и Валахии. М., 1836. С. 85).

 

Despre rusinii (rusnacii), care locuiau în ținutul Hotin și care vorbeau de asemenea și limba moldovenească, scrie la începutul anilor ’30 și doctorul german Zucker( Zucker. Basarabia. Traducere din limba germană de Maria Pelivan. Chișinău, 1932, p. 12-13).

 

Alt călător rus – A. Ia. Storojenko, care a vizitat aceste locuri în a. 1829, scria, că el a învățat limba moldovenească încă în anul 1808( Стороженко АЯДва месяца в дороге по БессарабииМолдавии и Валахии в 1829 г., 1872, с. 6).

 

Limba moldovenească este menționată și în materialele pentru uz de serviciu care pînă astăzi se păstrează în arhive, bunăoară, în Статистическое описание княжества Молдавия , alcătuită la începutul anilor 30 secolul XIX, care se află în Arhiva militară a Rusiei( РГВИАф. 438, д. 535, ч. II, л. 173, 175). Numărul exemplelor folosirii de către autorii străini a termenului limba moldovenească poate fi cu ușurință înmulțit, ceea ce s-a și făcut(Молдован ППМолдаване в историиКишинёв, 1994. С. 130-131).

 

Așadar, glotonimul limba moldovenească este de origine medievală. Nu în zadar vestitul scriitor moldovan Mihail Sadoveanu în ciclul său de romane despre epoca lui Ștefan cel Mare (secolul al XV-lea) scrie despre cuvintele moldovenești, precizînd că eroii săi vorbeau moldovenește( Садовяну МБратья ЖдерМ., 1971. С. 173, 383). Termenul ”limba moldovenească” a fost un fenomen general; ca și etnonimul moldoveni, a fost pe larg și în mod obișnuit atestat în publicații de diferit gen și de diferite limbi, iar pentru norod este denumire sfîntă a limbii materne. De aceea a fost absolut firesc, corespunzător realității etnolingvistice stabilite pe parcursul a mai multor veacuri, că după alipirea pămînturilor moldovenești la Rusia, termenul limba moldovenească devine oficial.

 

De acum în mai 1792, cînd stînga Nistrului a întrat în componența Rusiei, Ecaterina a II-a a poruncit să se dea pămînt la Dubăsari cunoscutului tipograf moldovan Mihail Strelbițkii, îngăduindu-i să înființeze acolo (la Dubăsari) o tipografie ”pentru a tipări cărți în limbile grecească, rusă, moldovenească și în alte limbi”( Мурзакевич ННачало книгопечатания в Новороссийском крае. //ЗООИДТ. 2, Одесса, 1848. С. 217). Așadar, nu numai Alexandru I, care domnea în Rusia la 1812, dar și bunica sa Ecaterina a II-a la 1792 știa despre glotonimul limba moldovenească. Alături de multe alte cărți editate în limba moldovenească, M. Strelbițkii a tipărit culegerea de versuri ”Poezii nouă” a poetului moldovan Ioan Cantacuzino, care s-a stabilit în Rusia la sfîrșitul veacului al XVIII-lea. De acum în titlurile unor culegeri editate de M. Strelbițkii se arată că ele sînt tipărite în limba moldovenească. Cunoscutul slujitor al bisericii, promotor al culturii moldovenești din secolul al XVIII-lea Vartolomeu Măzăreanu mărturisea în 1773, că a alcătuit prima istorie a Moldovei în limba rusă – Молдавский летописец, traducînd ”din dialectul moldovenesc în cel rosienesc”.

 

Termenul limba moldovenească figurează și în scrisorile trimise de arhiepiscopul Amvrosie cneazului Platon Zubov și în scrisoarea cneazului A. Bezborodco către Ecaterina a II-a din 23 ianuarie și corespunzător 7 aprilie 1792( Stati V. Istoria Moldovei. Chișinău, 2002. P. 228).

 

Termenul limba moldovenească și-a păstrat statutul oficial și după alipirea Basarabiei la Rusia în 1812. Anume acest termen se întrebuințează în Regulamentul administrării provizorii a Basarabiei din 1813. În aceste reguli, stabilite pe 3 februarie 1813 în capitolul ”Despre administrarea civilă” există paragraful al 19-lea, în care stă scris: ”Dosarele vor fi lucrate în limbile rusă și moldovenească”( Записки Бессарабского статистического комитетаТом 3. Киш. 1868, с. 110).

 

Pe lîngă cea rusă, limba moldovenească este declarată limbă oficială și în ”Așezămîntul obrazovaniei oblastei Basarabiei” din anul 1818, tipărit în limbile moldovenească și rusă și care era actul legislativ principal în ținut după alipirea la Rusia. Acest ”Așezămînt” este considerat prima constituție a Basarabiei. Despre limba moldovenească acolo se pomenește de cîteva ori. Acolo se indică direct că ”Oblastia Basarabiei își păzește a sa închiegare de norod, pentru aceea își primește și osăbit chip de ocîrmuire”( Устав образования Бессарабской области // Полное собрание законов Российской империи с 1649 годаТом XXXV. 1818. СПб., 1830, с. 222)

 

În capitotlul întitulat ”Pentru verhovnîi sfat al oblastii” pot fi citite următoarele cuvinte: ”Pricinile la Verhovnîi Sfat se vor lucra în limbile Rusască și Moldovenească după cum să va ființei pricinii, adică: celi de punire la cale, a haznelii, criminalicești și de acercetari Rusește și Moldovenește cu păzire legiuirilor Imperiei Rossiei și cu ținere dreptăților și a obiceiurilori pămîntului la ceea ce să va atinge de apărarea dreptului particulariu; iar pricinile de judicții politicești și de hotărîturi să vor lucra în sîngura limba Moldovenească și judicățile se vor face pe temeiul legiuirilor și a obiceiurilor Moldaviei”( Устав образования Бессарабской области // Полное собрание законов Российской империи с 1649 годаТом XXXV. 1818. СПб., 1830, с. 224).

 

Într-un singur alineat limba moldovenească este menționată de trei ori. Însă treaba nu sfîrșeșete aici. Despre ea se pomenește și în alte capitole ale ”Așezămîntului”. În capitolul cu denumirea ”Pentru gubernatorul politicesc”se menționează: ”Trebile la ace Cîrmuire se vor lucra în limba Rusască și moldavinească după trebuința ce va fi. Întru ale punerii la cale toate înștiințările, poruncili și publicarisirile slobozite de sub stăpînire, au să fie scrise Rusește și Moldovenește pentru ca mai de nădejde să se aducă la obștesca știință a norodului”. Sau, să zicem, capitolul ce poartă titlul ”Pentru al oblastii criminalicească și politicească judecătorie”, în care se menționează, că ”Lucrarea în pricinili criminalicești și de cercetari va fi în limba Rusască și Moldovenească, și anume: Tacrirurile vinovaților născuți moldoveni să vor faci în limba neamului lor, adică în limba Moldovinească, iară protocolul se va alcătui în Rusește și Moldovenește”. Sau în continuare în același capitol: ”Cilenurile giudecătoriei criminalicești întîmpinînd greutate ași da socotința lor în limba Rusască, au dreptati a o scrie în a lor Moldovinească limbă”( Устав образования Бессарабской области // Полное собрание законов Российской империи с 1649 годаТом XXXV. 1818. СПб., 1830, с. 225, 226). Și în continuare, în același ”Așezămînt”, sînt alte alineate și capitole în care se vorbește despre limba moldovenească și obiceiurile moldovenești.

 

Atragem atenția, că aici merge vorba nu de vre-o oarecare scrisoare particulară, dar despre legile fundamentale ale Basarabiei, despre constituția ei, care trebuiau să fie respectate cu strictețe. Este remarcabil și faptul despre menționarea limbii moldovenești ca limba firească a populației Basarabiei, adică moldovenii erau considerați locuitorii băștinași ai ținutului, iar limba moldovenească ca limba lor maternă.

 

Limba moldovenească se învăța în Seminarul duhovnicesc din Chișinău – prima instituție de învățămînt mediu din Moldova dintre Prut și Nistru. Numele învățătorilor care predau aici limba moldovenească sînt bine cunoscute(Popovski N. Istoria Bisericii din Basarabia. Chișinău, 1931. P. 68-70). Pe lîngă un șir de mănăstiri și biresici din Basarabia existau școli moldovenești. Limba moldovenească se studia pînă la mijlocul anilor ’60 ai sec. XIX în gimnaziul din Chișinău. Iar cînd aceste școli au fost închise și predarea limbii moldovenești în gimnaziu și seminar, precum și în școlile Lancaster a fost anulată, comunitatea locală încerca sî întoarcă limba moldovenească în instituțiile de învățămînt din ținut. În septembrie 1841 nobilimea basarabeană a făcut un demers pe lîngă gubernatorul militar al Basarabiei P. I. Fiodorov despre ”numirea învățătorilor de limbă moldovenească în fiecarea școală județeană”( Negru Gh. Țarismul și mișcarea națională a romînilor din Basarabia. Chișinău, 2000. P. 121). Aproximativ aceeași năzuință a exprimat-o și Consiliul regional din Basarabia în rezoluția sa de la 21 martie 1842, în care se făcea propunerea de a înbunătăți studierea limbilor, ”mai ales a celei moldovenești”. Și mai departe: ”Consiliul regional propune: pentru început să se înceapă în școlile județene din Hotin, Bălți (și Chișinău) studierea doar a limbii moldovenești, fiindcă ea este cea mai trebuincioasă pentru tinerimea moldovenească locală”( Negru Gh. Țarismul și mișcarea națională a romînilor din Basarabia. Chișinău, 2000. P. 122).

 

Întrebarea despre necesitatea în Basarabia anume a limbii moldovenești mai tîrziu s-a ridicat nu o singură dată, cum la sfîrșitul sec. XIX, așa și la începutul sec. XX. În a. 1905, la momentul fondării ”Societății moldovenești din Basarabia pentru susținerea învățămîntului și studierea ținutului natal” se menționa, că ”învățămîntul primar este posibil doar în limba maternă – cea moldovenească. Limba rusă este obligatorie”( Negru Gh. Țarismul și mișcarea națională a romînilor din Basarabia. Chișinău, 2000. P. 150). Iar în octombrie 1912 șeful Direcției de jandarmi a guberniei Basarabiei colonelul Nordberg sublinia, că ”masa țărănească… ține mult la slujba religioasă în limba moldovenească”( Negru Gh. Țarismul și mișcarea națională a romînilor din Basarabia. Chișinău, 2000. P. 177). Puțin mai tîrziu, în a. 1918, în proiectul Constituției Republicii Naționale Moldovenești, în articolul 78 al ei, scria: ”Limba moldovenească, fiind limba oficială a țării, este obiect de studiu obligatoriu în toate școlile republicii”( Вехи молдавской госсударственности (Сборник текстов Конституций). Киш., 2000, с. 18).

 

În anii 1814-1815 la Chișinău se tipărește ”Букоавна молдовеняскэ”, iar în 1819 – ”Скуртэ русаскэ граматикэ ку тэлмэчире ын лимба молдовеняскэ пентру ученичий Семинарулуй Кишинэулуй ши але алтор шкоале ден Басарабия”( Ciobanu Șt. Cultura romînească în Basarabia sub stăpînirea rusă. Chișinău, 1923. P. 79-80).

 

Studiul lui I. N. Halippa apărut la începutul secolului trecut despre învățămîntul public în Basarabia spulberă orice îndoială că anume termenul limba moldovenească era o denumire obișnuită în procesul de învățămînt. Vom aminti că încă în 1841 în cancelaria guvernatorului Basarabiei a fost elaborat documentul ”Об услении в бессарабских училищах преподавания на молдавском языке”(”Cu privire la intensificarea predării limbii moldovenești în școlile din Basarabia”)( Халиппа ИОчерк истории народного образования в Бессарабии в первой половине XIX-го века.// Труды Бессарабской губернской учённой Архивной комиссииТ. 2. Кишинёв, 1902. С. 176).

 

Mult mai tîrziu, în 1917, anume la Iași, nu altundeva, s-a editat ”Gramatica moldovenească” a lui P. Haneș( Haneș P. Gramatica moldovenească. Iași, 1917). Anuma așa a numit-o autorul ei, cu toate că în ea nu se lua în considerare specificul Basarabiei și, mai ales, a moldovenilor de pe malul stîng al Nistrului. Însă deoarece acest termen era folosit de moldovenii din Rusia autorul a preferat să-și numească cartea cu această denumire.

 

Promotori a spiritului molodvenesc anume în Moldova de Vest la începutul veacului al XX-lea au fost M. Sadoveanu, C. Hogaș, apoi N. Labiș ș. a. Calistrat Hogaș la 1900 a elaborat studiul Moldovenisme – în apărarea limbii moldovenești, a valorilor moldovenești în general( Hogaș C. Moldovenisme. Buc., 1944). Această lucrare, care ar putea fi calificată drept un manifest al moldovenilor din Romînia, se opunea argumentat și categoric tendinței ( de atunci, devenită azi politică oficială) din Romînia de a anihila tradițiile și valorile moldovenilor, de a înlocui sforăitor cuvintele neaoșe moldovenești cu muntenisme. De fapt el nu era primul om, care se revolta împotriva practicii filologilor de atunci, care îndepărtau noua limbă literară de limba poporului. Să ne amintim de indignarea lui A. Russo, care într-o scrisoare lui M. Kogălniceanu se exprima împotriva îmburuienării limbii cu cuvinte străine și făcea un apel să se scrie mai moldovenește, pentru ca ”bieții oameni… să aibă măcar un locușor pe pămîntul moldovenesc, unde se vorbește moldovenește”( Руссо АОпере алесеКиш., 1955, п. 334).

 

De eliminarea slavismelor din limba moldovenească erau indignați și slaviștii din Rusia. Unul din ei – marele slavist rus, apropo, originar din Chișinău și absolvent al gimanziului din Odessa și al universității din Moscova, A. A. Cociubinskii, scria direct: ”A fost declarată curățarea limbii populare de tot ce este slav, adică de elementul lui cultural secular, cu care ea s-a deprins și s-a îngemănat atît de mult”( Кочубинский АЧастные молдавские издания для русской школы (Библиографические заметки) // Журнал Министерства народного просвещенияЧасть CCCXXXXVII. СПб., 1903, июньс. 401). Kociubinskii, care cunoștea istoria Moldovei și limba moldovenească se indigna și în privința altor schimbări lingvistice. El, printre, scria: ”Așa-zisă limbă literară romînă, adică limba folosită pe celălalt mal al Prutului, în regat, este rodul șovinismului național, un produs al ultimii jumătăți de veac al politicilor locali după Tratatul de la Paris din 1856, care a pus începutul unirii principatelor Moldovei și Valahiei( Кочубинский АЧастные молдавские издания для русской школы (Библиографические заметки) // Журнал Министерства народного просвещенияЧасть CCCXXXXVII. СПб., 1903, июньс. 401).

 

În lucrările sale A. Kociubinskii scrie despre Romînia, romîni, limba romînă, însă tot el scrie și despre Moldova, moldoveni, limba moldovenească. Într-un articol special despre edițiile moldovenești pentru școlile ruse el își îndreaptă atenția în mod special asupra manualelor pentru moldoveni, editate de M. M. Ceakir, subliniind, că una din meritele deosebite ale lor este că ele se disting prin ”limba moldovenească curată, populară, adică limba moldovenească locală, basarabeană”( Кочубинский АЧастные молдавские издания для русской школы (Библиографические заметки) // Журнал Министерства народного просвещенияЧасть CCCXXXXVII. СПб., 1903, июньс. 401).

 

În Rusia termenul limba moldovenească a circulat și mai tîrziu, chiar și după ce limba moldovenilor nu se mai învăța în școlile din Moldova de Răsărit. De pildă, A. Baldescul în 1896 a tipărit ”Русско-молдавсий словарь”, alcătuit de dînsul în 1884. Autorul întrebuințează numai denumirea de limba moldovenească, fără a o confunda cu altele( Балдескул АРусско-молдавсий словарьОдесса, 1896. С. 3-5). Aceeași realitate este caracteristică și pentru perioada de după 1905, cînd am putea vorbi despre un început de renaștere culturală moldovenească în Rusia, ce-și găsea expresia în apariția, pînă în 1917, a zeci de ziare și reviste în limba moldovenească. Pînă atunci, unica ediție periodică, ce tipărea și materiale în moldovenește era ”Кишинёвские епархиальные ведомости”.

 

Lexiconul lui A. Baldescul a fost urmat la hotarul dintre secolele XIX-XX de un șir de alte dicționare, manuale, materiale didactice la limba moldovenească, editate în Rusia. Autorul unei astfel de lucrări didactice Gh. Codrean scria: ”Traducerea (cuvînt cu cuvînt, după putință) moldovenească de față este făcută în limba norodnică, folosită în vorbirea cotidiană a moldovenilor din Basarabia, pentru care limba literară (romînească), alcătuită din cuvinte franțuzești, este mai puțin înțeleasă”( Кодрян ГКраткий русско-молдавский разговорный словарь (практическое пособие для грамотных молдавана также и для русскихпросвещающих молдавские сёла Бессарабии). Кишинёв, 1899. С.1). Aceeași situație consemnează Gh. Codrean în ediția a doua a dicționarului din 1911, adăugînd, că, ”în această limbă norodnică moldovenească sînt alcătuite și cărțile bisericești moldovenești”( Кодрян ГРусско-молдавский и молдавско-русский словарьКишинёв, 1911. С. 4).

 

Mai multe cărți moldovenești bisericești au fost editate la Chișinău după 1812, iar în 1819 la Peterburg se tipărește Biblia moldovenească, tradusă în limba moldovenească( Библиа адекэ Думнезэяскэ скриптурэСанкт-Петербург, 1819). Toată corespondența privind realizarea acestui act cultural adeverește că se urmărea scopul de a edita sfînta scriptură anume în limba moldovenească. Despre procesul de pregătire și editare a Bibliei moldovenești șeful direcției afacerilor duhovnicești și relațiilor cu alte confesii A. Golițîn scria în 1817 mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. La rîndul său mitropolitul Gavriil scria lui A. Golițîn în octombrie 1817 pe aceeași chestiune, amintindu-i că este vorba de traducerea moldovenească. Mitropolitul Gavriil chiar a propus ca Biblia să se editeze la Chișinău, pentru a supraveghea direct traducerea și tipărirea. Însă la Peterburg se călăuzeau de Biblia din Transilvania din 1795. Anume din această pricină în titlul acestei biblii se spunea că e o traducere ”rumînească”. Mitropolitul Gavriil a insistat ca textul să fie redactat esențial, dar la Peterburg se grăbeau, fiindcă vreme îndelungată staționa tipografia lui N. Greci( Стадницкий АГавриил Банулеску-Бодониэкзарх молдовлахийскийКишинёв, 1894. С. 360-363). Posibil că la Peterburg au preferat biblia transilvăneană și din cauza că în acea vreme în Rusia curentul protestant avea o anumită înrîurire.

 

Mitropolitul Gavriil a interzis să se aducă în Basarabia cărți tipărite de protestanții din Transilvania cu caractere latine. Un astfel de document din 1816 a fost publicat mai tîrziu. Era vorba de încercarea de a strecura în Basarabia 53 de cărți scoase la tipografia din Blaj, în Transilvania. Guvernatorul I. Garting a cerut părerea mitropolitului și Gavriil s-a pronunțat împotriva acestor cărți, subliniind că este îngăduită aducerea cărților numai din Rusia, Valahia și Moldova, precum și în limba greacă( Tomescu C. Diferite știri din consiliul eparhial Chișinău. // Arhivele Basarabiei. 1939, N.1-4. P. 62-63).

 

Arhiepiscopul Dimitrie (Sulima), care l-a înlocuit pe Gavriil, a atras atenția în a. 1830 la ”Lesiconu romanescu-latinescu-ungurescu-nemțescu”, tipărită la Buda în a. 1825 cu litere latine. Îndeosebi el a fost atras de anexa la acest ”Lesicon”, ”Dialogu pentru începutul linbei romînă între nepotu și unchiu”, în care se făcea cea mai înjositoare caracteristică literelor chirilice. Acolo se scrie, că ele ”cu atînta funigine au acoperit boeresca față a slovelor latine, și ca întru o negră capsă fără speranță (nădejde) de scăpare amar le tenu închise!” Și vorbind despre graiul său, pentru care a folosit literele latine, autorul scria, că ”l’am scăpatu din sclavie, și de calicele Cirilicești petece!”(ГАРФ (Госсударственный архив Российской Федерации) //Arhiva de stat a Federației Ruse (ASFR), Fond 109, exp. 2 (1830), dosar 50, fila 8 verso – 9). Arhiepiscopul Chișinăului a propus să se interzică răspîndirea acestei cărți în Rusia, fapt care a provocat o corespondență destul de animată, la care au participat șeful secției a III-a A. H. Benkendorf, D. N. Bludov, pe atunci administratorul afacerilor confesiunilor străine, iar mai apoi ministru de interne și ministrul justiției, precum și ministrul instrucției publice K. A. Liven. În cele din urmă au hotărît să trimită acest dosar la Departamentul general al cenzurii, care referindu-se la circumstanțele politice de atunci, s-a exprimat împotriva înterzicerii introducerii acestei cărți în Rusia. În același timp se menționa, că ”ar fi mai bine dacă cineva care cunoaște limba moldovenească ar dezminți părerile expuse în sus-pomenitul dialog și ar aduce la cunoștința publică această dezmințire în ținutul, în care are intenție să acționeze autorul dialogului”( ASFR, Fond 109, exp. 2 (1830), dosar 50, fila 25). Cu toate că lexiconul se numea ”romînesc”, în corespondența internă se folosea doar termenul ”Limba moldovenească”, iar prin ”circumstanțele politice”, probabil, se avea în vedere revoluția de atunci din Franța, din această cauză nu se dorea stricarea relațiilor cu Austria, pe teritoriul căreia pe atunci se afla Buda.

 

În anii 1907 și 1909 de două ori se editează ”Русеск ши молдовенеск кувынтельник (традучере кувынтелор)”, alcătuit de cunoscutul cărturar găgăuz, protoiereul Mihail Ceachir. În întroducere, printre altele, se precizează: ”Așa cum dicționarul îi pentru basarabeni, cuvintele rusești sînt traduse în limba curat moldovenească norodnică, în care vorbesc moldovenii basarabeni”( Чакир МРусско-молдавский словарьКишинёв, 1907. С. 4). Chiar și arhimandritul Gurie, cunoscut prin ideile sale rumîniste, a editat în 1909 ”Букоавна молдовеняскэ”, în care folosește expresiile limba moldovenească, buchii moldovenești, norod moldovenesc, include poezia Rusia-patria mea, se arată că Rusia este țara noastră, iar Romînia este o țară mică( Букоавна молдовеняскэКишинэу, 1909. Р. 1, 42, 47, 50).

 

În această lucrare a lui Gurie, după o veche tradiție molodvenească, abecedarul se numește bucoavnă, iar într-o altă ediție, tipărită de Gurie în 1917 cu caractere latine, bucoavna din 1909 a devenit ”abecedaru”. În paginile lui, cu toate că se întrebuințează expresia limba moldovenească, ni se amintește că Basarabia este baștina noastră, patria noastră, întîlnim poezia ”Limba noastră”, ce menționează moldovenii și limba moldovenească; cu toate acestea se arată că cartea a fost tipărită de Societatea culturii romînești în Basarabia( Abecedar moldovenesc. Chișinău, 1917. P. 1, 70, 122, 134-135). După ocuparea Basarabiei de către Romînia regală, Gurie și mai radical își schimbă pozițiile: dacă în 1909 socotea că ”patria noastră este Rusia”, apoi Basarabia, în 1918 a treia sa ”patrie” devenise Romînia.

 

Publicațiile de la începutul veacului XX mărturisesc că autorii lor erau preocupați de situația limbii moldovenești. Unii respectau tradiția lingvistică moldovenească, încercau să scrie într-o limbă înțeleasă de popor; anumiți intelectuali insistau asupra introducerii limbii romînești. Dar în diferite publicații moldovenești se atrăgea atenția că limba romînă nu este înțeleasă de moldovenii din Rusia. Gazeta ”Glasul Basarabiei”, ce apărea în limba moldovenească, scria în iulie 1913 că moldovenilor le pare străină literatura din regatul romînesc și că ”limba rumînească cu greu poate fi înțeleasă de moldovanul basarabean”( Glasul Basarabiei, N 15, 21.07.1913. P.1). Este mai mult decît curioasă concluzia acestei gazete din martie 1914, cum că ”moldovenii din Romînia cu greu ne înțeleg, iar noi anevoios îi înțelegem pe ei”( Glasul Basarabiei, N9(45), 2.03.1914. P. 1).

 

Era firesc ca în aceste condiții oamenii de cultură moldoveni să tindă să scrie într-o limbă înțeleasă de masele largi ale populației moldovenești, iar aceasta a servit drept impuls pentru a cultiva o limbă literară pentru moldovenii din Rusia. În lexicul acelor timpuri se întrebuința astfel de cuvinte precum кувынтелник (dicționar), тэлмач (traducător), букий (litere), ș.a., care în prezent au ieșit din uz. Însă aceste cuvinte erau înțelese de popor, fiindcă erau tradiționale. În acei ani nu toți credeau în viitorul limbii moldovenești. Editoul jurnalului de orientare monarhistă ”Наше объединение”, ce apărea în satul moldovenesc Nișcani, I. Cecan în 1910, printre altele, scria: ”Personal cunosc prost limba moldovenească și, în general, eu sînt împotriva acestei limbi, care nu are viitor, fiindcă ea nu are intelectualitatea sa; aici, în Basarabia, nu sînt poeți, scriitori. Așa sau altfel, această limbă va pieri de la sine”.

 

Existau deci și astfel de declarații ale unui editor și redactor, care mărturisea pe șleau: ” Я сам язык молдавский плохо знаю”, și care habar nu avea de tradițiile culturii moldovenești, întîi de toate a celei scrise. Totuși acest I. Cecan se pronunța împotriva prigonirii limbii molodvenești, propunînd să fie lăsată în pace. Dînsul povestește și despre ”partida moldavofilă a clerului local”, însă ceea ce ne interesează aici este simplul motiv că în mediul sătesc moldovenesc numai această denumire era în circulație( Наше объединение, N. 2, 10.01.1910. С 4-7).

 

După 1812, adică după alipirea Basarabiei la Rusia, precum am mai menționat deja, termenul ”limba moldovenească” continua să fie folosit și în principatul Moldovei, situat peste Prut. În această privință un interes deosebit îl prezintă presa moldovenească, și mai ales gazetele moldovenești de atunci, prima dintre care a fost ”Albina romînească”, care a început să apară din aprilie 1829 și editorul și redactorul căreia era Gheorghe Asachi. Asachi, precum este cunoscut, s-a născut în Bucovina, în acea vreme ea deja se afla în componența imperiului Austriac. El a studiat în colegiul iezuit din Lwow și în universitatea de pe loc, apoi și-a continuat studiile la Viena și Roma, unde a primit o vastă instruire europeană, și nu doar umanistă( Асаки ГИсторические новеллыКиш., 1988, с.3-4). El se afla sub influența vădită a școlii Ardelene, propagatorii căreia erau adepți ai ideii panromîniste, ceea ce se poate vedea și din publicațiile lui Asachi însuși și, în genere, din orientarea gazetei lui.

În unul din numerele gazetei sale G. Asachi a publicat un articol, care era un rezumat din lucrarea autorului valah Grigore Pleșoianu, în care se scria despre romîni, patria cărora este Italia și capitala cărora este Roma, de la care și a provenit numele de romîni sau romani( Албина ромыняскэ. №55, 5 декембрие 1829, п. 220). Asachi însuși era de aceeași părere și de multe ori scrie despre limba romînească, menționează poporul romîn, nația romînă și destul de des folosește termenul ”moldo-romîni”. Însă tot el scrie despre moldoveni, frați moldoveni, cetățeni moldoveni, armata moldovenească, inimile moldovenilor, renașterea Moldovei, fericirea Moldovei. Tot la el se poate găsi și menționări despre limba Patriei și despre aceea, că Moldova este leagănul literaturii romîne, și toate acestea într-un articol special cu denumirea ”Despre literatura romînă”( Албина ромыняскэ. №12, 20 февруарие 1830, п. 51-52).

 

Totodată, în această gazetă, pot fi întîlnite și pomeniri despre ”neamul moldovinesc” și un șir de menționări despre limba moldovenească( Албина ромыняскэ. №56, 24 юние 1830. Суплимент; №75, 30 августп. 280). Adică, se folosea și acest glotonim. Pentru prima dată noi l-am găsit în numărul din 26 octombrie 1830 în rubrica ”Anunțuri oficiale”( Албина ромыняскэ. №83, 26 октомбрие 1830, п. 362). În continuare despre limba moldovenească se scrie în numerele de la 1 februarie 1831, 30 august 1831, 28 ianuarie 1832, 24 decembrie 1833 ș. a. m. d.( Албина ромыняскэ. № 111, 1 февруарие 1831, п. 461; № 31, 30 август 1831, п. 121; №8, 28 генари 1832, п. 29; №6, 24 декемврие 1833, п. 23). Prin urmare, în această gazetă se foloseau ambele glotonime, și limba romînă, și moldovenească, însă termenul ”limba romînă” se folosește mai des. Însă nu trebuie să ne grăbim să facem concluzii definitive, deoarece un alt tablou se observă dacă studiem altă gazetă a principatului Moldovei – ”Foaia sătească”.

 

Această gazetă a fost editată de același G. Asachi din aprilie 1839 pînă în ianuarie 1851. În ea se scrie despre Moldova, moldoveni, moldovence, îmbrăcămintea moldovenească, tutunul moldovenesc, hîrtia moldovenească ș. a. m. d. De cîteva ori este pomenită nația moldovenească (de nație moldovan)( Фоае сэтяскэ. № 63 ши 64, 13 септемврие 1842, п. 274; № 14, 8 април 1845, п. 107; № 72 ши 73, 14 октомврие 1845, п.; № 93 ши 94, 23 декемврие 1845, п. 389; №34, 22 август 1848, п. 233). Iar limba moldovenească (moldovenește, dialectul moldovenesc, limba moldovinească), conform calculelor noastre se folosește în acest ziar de 16 ori( Фоае сэтяскэ. № 6, 12 маю 1840, п. 22; № 6, 9 февруарие 1841, п. 26; № 3, 18 генарие 1842, п.; № 25, 21 юние 1842, п.; №38, 17 септемврие 1844, п. 237;№ 37 ши 38, 12 май 1846, п. 152; № 24, 16 юние 1846, п. 187; № 32, 11 август 1846, п. 239; № 35, 1 септемврие 1846, п. ; №1 ши 2, 5 януарие 1847, п. 5; № 16 ши 17, 2 мартие 1847, п. 69; № 35, 31 август 1847, п. 279; № 16, 17 април 1849, п.101). Pentru a face o comparație putem spune, că termenul ”limba romînă” (romînește) se întrebuințează doar de 2 ori, dintre care o dată de către un romîn din Transilvania( Фоае сэтяскэ. №24, 16 юние 1846, п. 187; № 16 ши 17, 8 февруарие 1848, п. 56). Cum poate fi explicat acest contrast între cele două gazete, editate de același redactor? Explicația este destul de simplă. ”Albina romînească” era destinată păturii superioare instruite, nu întîmplător acolo paralel se tipăreau și texte în limba franceză, iar ”Foaia sătească” se tipărea doar pentru păturile de jos neștiutoare de carte, adică nemijlocit pentru poporul moldovenesc, deoarece în anii ’30-40 ai sec. XIX peste 90% din populația principatului Moldovei era analfabetă. Această gazetă era răspîndită în aproximativ două mii de sate din Moldova( Lemny Ș. Conștiința națională în primele periodice din Moldova // Anuarul Institutului de istorie și arheologie ”A. D. Xenopol”. XVIII. Iași, 1981, p. 246).

 

Chiar în primul număr al ”Foii sătești” obștinele sătești erau obligate să se aboneze la această gazetă, iar preoții trebuiau să o citească enoriașilor săi, iar apoi să o păstreze( Фоае сэтяскэ. №1, 2 април 1839, п.2). G. Asachi știa foarte bine cum își numesc limba maternă moldovenii simpli și lua în considerare acest fapt cînd edita gazeta sătească. Astfel, putem susține cu drept cuvînt, că poporul moldovenesc nu doar în Basarabia și în partea stîngă a Nistrului, nu doar în Bucovina și Dobrogea, dar și în principatul Moldovei în ajunul unirii ei cu Valahia nu numai că continuau să se considere moldoveni, dar și a păstrat denumirea precedentă a limbii lor materne, și, ca și mai înainte, o numeau moldovenească.

 

Glotonimul limba moldovenească se folosea în Moldova de Vest, dintre Carpați și Prut, și după alipirea ei la Valahia în 1859. Fostul participant al mișcării narodniciste din Rusia, apoi social-democrat romîn C. Dobrogeanu-Gherea, stabilindu-se la Iași, afirma că de acum oleacă vorbește moldovenește( Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru independență. Vol. I, partea I. Buc., 1954. P. 705).

 

Teatrologul, etnograful și folcloristul Teodor Burada întrebuințează în mod obișnuit denumirea limba moldovenească; în lucrările sale menționează înscenările teatrale în limba moldovenească, folosind tradițional această expresie în monografia sa despre istoria teatrului în Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea( Burada T. Istoria teatrului în Moldova. Chișinău, 1991. P. 134, 143, 192).

 

Acestea sînt dovezi trainice ale înrădăcinării adînci a denumirii limba moldovenească în conștiința moldovenilor. Această realitate este confirmată și de epizodul descris de clasicul literaturii moldovenești Ion Creangă în vestita sa povestiree ”Ion Roată și Cuza vodă”, ce redă convorbirea reprezentantului țăranilor în divanul ad-hoc al Moldovei din 1857, Ion Roată cu un boier tînăr. Țăranul l-a rugat pe boier: ”vorbiți mai pe moldovenește”( Creangă I. Opere. București, 1996. P.204).

 

Reiese că boierul vorbea mai puțin moldovenește, dar totuși moldovenește. Faptul că sub presingul muntenizării în Moldova au început a vorbi mai puțin moldovenește a făcut ca scrierile lui Ion Creangă – cel mai moldovan din scriitorii moldoveni, limba căruia este recunoscută în Moldova ca model, se editează la București însoțite de glosare întinse, ce explică romînilor moldovenismele( Creangă I. Opere. București, 1996. P. 329-341).

 

Amintim, că Ion Creangă se afirmă plenar și definitiv în literatura moldovenească, în istoria culturii moldovenești în anii 70-80 ai veacului al XIX-lea, deci la 20 de ani după alipirea Moldovei la Valahia. Situația cu glosarele de la sfîrșitul operelor lui I. Creangă ar putea fi asemuită, dacă ar fi luată ca model, cu editarea romanelor lui V. Hugo cu explicarea franțuzismelor sau editarea creațiilor lui A. Cehov cu explicarea rusismelor. Acesta este rezultatul muntenizării/rumînizării – cauză care a făcut să se vorbească tot mai puțin moldovenește, adevărat moldovenește, în limba lui I. Neculce, I. Creangă, M. Sadoveanu, în limba moldovenilor. Moldovenismul lui I. Creangă, atașamentul său față de valorile moldovenești, de spiritul moldovenesc, de limba moldovenească sînt bine cunoscute.
Contra invaziei munteniste, celor care ”judecă muntenește” și ”hotăra muntenește” în defavoarea moldovenilor I. Creangă se plîngea în 1880 lui Ia. Negruzzi; a avut de discutat cu M.Eminescu. De altfel, și moștenirea lui M. Eminescu trebuie valorificată integral, nu pe calea smulgerii arbitrare din context numai a unor declarații, care, de regulă, aduc grave prejudicii imaginii poetului ca om de cultură, umanist și democrat( Шорников ПМолдавская самобытностьТирасполь, 2007. С. 187-189; Степанюк В. Госсударственность молдавского народа. Исторические, политические и правовые аспекты. Кишинев, 2006. С. 131).

 

Termenul limba molodvenească s-a bucurat de o largă răspîndire și de o întrebuințare nestingherită nu numai în Moldova dintre Prut și Nistru, ci și la moldovenii din stînga Nistrului. Nu în zadar în Constituția Republicii Moldovenești (proiect), proclamată la 2 decembrie 1917, articolul 78, stabilea: limba molodvenească – limba de stat( Вехи молдавской госсударственности. Кишинёв, 2000. С 18). Mai mult: acest proect a fost elaborat în condițiile de ocupație a Basarabiei de către armatele Romîniei regale. Cu toate că era persecutat de Comisariatul general al regimului romînesc de ocupație, Congresul eparhial al preoților din Basarabia la 12.11.1918 a respins porunca de a oficia în ”limba romînă”, subliniind cu hotărîre: ”Trebuie să se știe că dacă limba moldovenească e păstrată în popor și astăzi, aceasta se datoreștenumai preoților, care și în vremea țarismului oficiau în moldovenește, cu toată asprimea legilor”( Stati V. Istoria Moldovei. Chișinău, 2002. P.305). Mai înainte,în ședința sa din 5.02. 1918, Sfatul Țării a luat în dezbateri propunerea de a declara egalitatea limbilor moldovenească și rusă în Republica Moldovenească( Левит ИМолдавская республика(ноябрь 1917 – ноябрь 1918). Кишинёв, 2000. С. 276).

 

Necesitatea de a deschide școli moldovenești în satele moldovenești din gubernia Herson, unde s-ar fi predat în limba moldovenească au exprimat-o și participanții Congresului moldovenilor din stînga Nistrului, care a avut loc la Tiraspol la 17-18 decembrie 1917(Ла молдовений де песте Нистру.// Кувынт молдовенеск,25.12.1917. П.3; Stati V. Moldovenii la răsărit de Nistru. Chișinău, 1995. P. 189-192). Această hotărîre a fost adoptată, cu toate că la congres au participat nu numai reprezentanții a 30 de sate din stînga Nistrului, dar și părtași ai orientării proromîne ca P. Halippa, șeful delegației Sfatului Țării la acest for, și O. Ghibu, care în cuvîntarea sa a promovat ideia cum că Ardealul, adică Transilvania ar fi patria poporului romînesc.

 

Astfel, încă o dată ne repetăm: termenul limba moldovenească este de origine medievală, de o vîrstă cu etnonimul moldoveni – din veacul al XIII-lea, iar nu o ”născocire” din perioada de după 1812.

 

Cu mult înainte de acest an sînt cunoscute căteva gramatici ale limbii moldovenești. Una din ele – pentru învățarea limbilor moldovenească și rusă – a fost editată la Iași în 1789 de către Toader Școleru și avea ca anexă un dicționar ruso-moldovenesc din 1500 de cuvinte( Крачун ТОчерки по истории развития школы и педагогической мысли в МолдавииКишинёв, 1969. С. 33; Кирияк В. Картя ши типарул ын Молдова. Кишинэу, 1977. П. 94). O altă ”Gramatică moldovenească” a fost pregătită de arhimandritul Macarie în 1770( Молдован П. П. Молдаване в истории. Кишинёв, 1994. С. 132). O gramatică rusească în limba moldovenească a fost editată în 1819 la Chișinău( Краткая российская граматика с переводом на молдавский язык. Кишинёв, 1819). Tot la Chișinău în 1862 se tipărește un букварь pentru cei ce doresc să învețe buchiile slavone și moldovenești, foarte asemănător cu ”Букварул” editat de Мihail Strelbițkii în 1794(Крачун Т. Очерки по истории развития школы и педагогической мысли в Молдавии. Кишинёв, 1969. С. 50).

 

Savanții ruși nu negau caracterul romanic al limbii moldovenești. Doar unii din ei considerau că moldovenii sînt de origine slavonă, dar nu este cazul să vedem aici numaidecît o diversiune. Pornind de la realitatea că limba moldovenească conține un număr considerabil de cuvinte slavone, știind că moldovenii de la începuturi foloseau buchiile slavone, că sînt pravoslavnici, rușii vedeau în moldoveni un neam apropiat și de aceea credeau că sînt slavi. Însă majoritatea absolută a rușilor cultivați, care trăiau în ținut, știau bine cine sînt moldovenii și ce prezintă limba lor. Autorul poate celei dintîi cărți care a apărut chiar după alipirea ținutului la Rusia, P. Cunițkii scria: ”Limba moldovenească este latina stricată și e foarte asemănătoare cu italiana”( Куницкий ПКраткое статистическое описание заднестровской области… СПб. 1819. С. 15). Aceeași constată și P. Sviniin, care a fost în Basarabia în 1816: ”Limba moldovenească este de origine latină și a păstrat în temelia ei mai multe cuvinte vechi originare romane decît italiana, folosită chiar la Roma”( Свиньин ПОписание Бессарабской области. // ЗООИДт.6. Одесса, 1867. С. 220).

 

P. Sviniin continuă: ”Moldovenii (din dreapta Prutului – V. G.) se uită cu nădejde la Basarabia, ca la o precursoare a soartei lor în viitor, iar turcii, la rîndul lor, în tot felul se stăruie să tempereze devotamentul acestui popor față de Rusia”( Свиньин ПОписание Бессарабской области. // ЗООИДт.6. Одесса, 1867. С. 244).

 

P. Sviniin s-a reținut în Basarabia puțin timp. Alexandru Veltman a trăit aici mai mulți ani și ca topograf a cutreierat ținutul în lung și în lat. Dînsul cunoștea bine meleagurile noastre și s-a familiarizat atît de bine cu limba moldovenească încît în repetate rînduri întrebuințează cuvinte moldovenești în scrierile sale. El a scris o scurtă ”Istorie a Basarabiei”, alte lucrări despre Moldova din acea vreme. În paginile lor în permanență sînt menționați moldovenii, limba, tradițiile și obiceiurile lor( Вельтман АИзбранноеМ., 1989. С. 433, 446, 448, 455, 462, 487, 500, 517 ).

 

Despre moldoveni și despre limba lor au scris și alți topografi ruși, membri ai echipei lui A. Veltman în Basarabia. Unul din ei, praporșcicul F. Lughinin ne-a lăsat observații prețioase, inclusiv despre un alt topograf – viitorul guvernator Fanton de Verrayon. Printre altele, F. Lughinin scria: ”În Fanton am observat o schimbare… El de acum multe știe moldovenește (по-молдавански). Urmînd exemplul lui am cumpărat o gramatică și am să învăț”(Вельтман АИзбранноеМ., 1989. С. 553).

 

La începutul anilor ’20 al sec. XIX o vreme destul de îndelungată a trăit în Basarabia funcționarul de grad înalt, cunoscut și ca memorialist, F. F. Wiegel. Amintirile lui au fost tipărite de multe ori și comentate în repetate rînduri. În Basarabia el ocupa o funcție importantă, devenind vice-gubernator și cercetînd detaliat situația ținutului dinăuntru. Wiegel pomenește despre norodul moldovenesc și de cîteva ori menționează și limba moldovenească( Вигель ФФИстория светской жизни императорской РоссииМ., 2008, с. 482, 491, 492, 508, 532). Despre limba moldovenească el scrie în însemnările sale despre Basarabia, alcătuite în anul 1823( Вигель ФФЗамечания на нынешнее состояние БессарабииПисано в октябре 1823 годаМ., 1892, с. 6, 9, 22, 30). Astfel de mărturii pot fi aduse o mare mulțime. Evident, ofițerii ruși au putut afla de limba moldovenească numai de la moldoveni, care în acele vremi nu cunoșteau limba rusă.

 

Cu privire la funcționarea limbii moldovenești după 1812 avem și alte informații. În 1816 locuitorii satului Frecăței din preajma Izmalului s-au jeluit că nu înțeleg slujbele în biserică făcute de un preot rus, ce venise de vreo doi ani, ”pentru că înțeleg numai limba moldovenească”, și rugau să le trimită un alt preot, care ar fi cunoscut limba poporului și obiceiurile locale( Tomescu C. Diferite știri din consiliul eparhial Chișinău. //Arhivele Basarabiei. 1939, N. 1-4. P. 61-62).

 

Țăranii Basarabiei își numeau limba moldovenească, iar nu altcumva. Tot moldoveenască o numesc și moldovenii din Bucovina după alipirea la Austria. Ierodiaconul moldovan Arsenie, fost călugăr la mănăstirea Neamț, și care a slujit un timp la mitropolia din Iași, invitat de mitropolitul Gavriil la Chișinău, își amintea că, făcînd școala primară la Cernăuți, a învățat limbile moldovenească și germană.

 

Interesant este, că fostul domnitor al Moldovei Petru Șchiopul, stabilindu-se în 1591 în Austria, în Tirol, și-a luat o parte din biblioteca sa. În registrul de limbă germană al cărților din această bibliotecă se află ”Psaltirea lui David”, tradusă din limba slavonă în limba moldovenească( Стати ВИстория МолдовыКишинёв, 2003. С. 145). Astfel, în Germania de acum în veacul al XVI-lea știau de limba moldovenească. N-ar fi avut nici un rost, ca lingviștii ruși după 1812 să născocească o limbă cunoscută în Europa din secolul XVI cel puțin. Cu atît mai mult că chiar și în Turcia știau despre limba moldovenească. Astfel, la 14 iunie 1856 domnul Valahiei Barbu Știrbei în scrisoarea către ministrul afacerilor externe al Turciei M. Fuad relata despre răspîndirea în Valahia a unor publicații antiunioniste în … limba moldovenească. Domnitorul valah аstfel se îndreptățea: era vorba doar de niște tipărituri străine, de provenire moldovenească. Faptul că domnitorul valah știa despre limba moldovenească nu e de mirare, dar reiese că și diriguitorul politicii externe turcești știa despre existența acestei limbi( Iorga N. Corespondența lui Știrbei vodă. I. Corespondența politică. Buc., 1904.P.618-619). Spre deosebire de anumiți contemporani ai noștri, care se fac a nu ști și nici nu vor să recunoască că știu de această realitate lingvistică.

 

Se cuvine să amintim că majoritatea absolută a lingviștilor ruși de pînă la 1917 și din perioada sovietică – nu numai romaniști, ci și slaviști – A.Cociubinskii, A. Sobolevskii, L. Șcerba, A. Iațimirskii, Gh. Stepanov, R. Budagov, M. Serghievskii, V. Șișmariov ș. a. au menționat caracterul romanic al limbii moldovenești. Declarațiile unor filologi contemporani chișinăuieni cum că academicianul V. Șișmariov n-a întrebuințat termenul limba moldovenească sînt cel puțin, nostime. L-a folosit, în repetate rînduri( Шишмарёв В. Романские языки Юго-Восточной Европы и национальный язык Молдавской СССР.// Вопросы молдавского языкознания. Москва, 1953. С. 112, 113, 114, 118, 119; Шишмарёв В. Романские поселения на юге России. Ленинград, 1975. С. 82, 89, 91 ).

 

Sursa: Vladislav Grosul ”Молдавское движение до и после формирования Румынии (1821-1866) // ”Mișcarea moldovenească înainte și după formarea Romîniei (1821-1866)”, Chișinău, 2014.

http://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/11/07/marturii-istorice-despre-limba-moldoveneasca/

 

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com