Graiesc Moldoveneste: Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Facebook Odnoklassniki

SOCOTEALA
Comitetului Bessarabieceștii Despărțiri a Rossieneștii Biblieceștii Soțietăți pentru anul 1822

Dmnul neau învrednicit pre noi a ne aduna acum a cincea oară spre a săvîrși Socoteala îndeletnicirilor noastre cu sfintul Bibliecescul lucru. Lucrul acesta după adevăr este sfint, și tot cel ce să închină marelui Nume a lui Hs, nu poate a nul blagoslovi din inimă și din suflet. Cuvîntul lui Dumnedzeu, adecă Biblia, este acea cale, prin care noi putem a întra întru ceale dinăuntru a lăcașului Dmnului. Cuvîntul lui Dmnezeu, adecă Biblia, este acea mijlocire, care dă puteare inimii noastre spre a sîmți ungerea vieții ceii adevărate. Cuvîntul lui Dmnezeu, adecă Biblia, este acea carte, întru care nisau poruncit noao de cătră Adevărul cel neschimbat, de cătră preasfîntul Dmnezeu, Pricinuitoriuli eii, a cugeta zioa și noaptea, care neva osîndi sau îndrepta la înfricoșatul județi a Dmnului nostru. Aceasta va fi acea oglindă, întru carea noi nevom vedea pre sîne așa, precum vom rămîne înveaci. Deci, au doară acum, pînă cînd zioa este, au doară acum partea omenirii cea cu bun scopos nusăva sîli pentru lățirea aceștii Dmnezeești cărți, acum cînd razele adevărului celui ceresc, înfrîngîndus întru necredință, cufundată în poftele trupești, de abie strălucesc, cînd razele adevărului celui ceresc de minciunoasa învățătură sau întu-

Noi lăcuim la marginele înpărăției ceii mai mare în lume, la însuși pontul acela, spre care întregi înpărății își întorc ochii săi. Aici scapă cei nenorociți, cei goniți, carii cu inima și cu buzele mărturisesc Dmnezeiască învățătură, ce sau dat neamului omenesc prin Biblie, aici să adună de pre toate locurile, unde numai lăcuiesc blagosloviții Rossieni, iszoarăle mililor ce adapă pre nenorociții aceștii, istoviți de năcazuri. Și cît de mare bucurie ne este noao a cugeta, că tot aicea, tot dintru aceeași blagoslovită Rossie să varsă întru toată prisosința apa cea vie a veacinicii mîntuiri, ca dintrînsa să bem noi, să beaie frații noștri, să beaie toți cei ce vin , îzgoniți fiind pentru dreptatea Evangheliei.
Să luăm aminte dară la sporiurile Bessarabiecescului nostru Comitet întru această sfint lucru, ce sau săvîrșit în trecutul an 1822.

Moldovenești Biblii

Moldovenești Biblii
Moldovenești noao Testamenturi

Moldovenești Biblii
Moldovenești noao Testamenturi

Sporiurile a anilor trecuți au fost mai sîmțitoare, însă în vremea acea Comitetul au avut correspondenție cu Moldavia, și Valahia, care în anul trecut nau mai fost din pricina turburărilor în țările acealea.
Lucrului Bibliecesc în curgerea trecutului an cu toată puterea sa au ajutat precinstiții Vițe-Prezidenți a 

Comitetului, fiește care întru a sa parte. Cu acest chip îndestul au priimit cărțile Sfintei Scripturi atît partea duhovnicească, precum și toți cinovnicii din partea politicească, iar printrînșii și alții. Preaosfinția Sa Grigorie, Arhiepiscopul Armenilor, ce lăcuesc în Bessarabia, au ajutat cu toată userdia și dragostea lucrul Bibliecesc în crugul său.
Pentru ca osteneala Comitetului să aibă mai puternică mișcare, el priimind la începutul trecutului an 1822 dela Comitetul Sanktpeterburgului a Rossieneștii Biblieceștii Soțietăți 150 exemplare înștiințării pentru de a mai ajuta lucrului Bibliecesc, leau înpărțit precum pre la cilenurii săi, așa și pre la cealalți iubitori de lucru Bibliecesc, iar ca această înștiințare să eie la știință și lăcuitorilor Oblastiei Bessarabiei, celor ce nu știu limba Rossienească, tălmăcindusă Moldoveneaște, sau tipărit 1000 exempleare, și sau lățit în toată Bessarabia. Pre lîngă această Comitetul au trimis file spre însemnarea jertvirilor, nu numai la cilenurii Comitetului, ci și la toți correspondenției săi din Oblastia Bessarabiei, dinpreună trimițindule și mai sus pomenita înștiințare.

din lăcuitorii cei de peste Prut, carii au aflat în pămîntul acesta scăpare, lisau dat fără de bani Sfînta Scriptură pre limba Moldovenească și Grecească. Au fost unii din trînșii, carii nau voit să primească acest scump dar cu totul fără de bani. Obosiți fiind de sărăcie, au alergat la Comitetul, ce este orînduit spre înpărțirea mililor, care Rossienii le trimit lor la Chișinău. Priimindule, unii dintrînșii au venit la acest Comitet, și aducînd nu de plin numeri de bani, au cerșut ca să li să deae lor Cuvîntul lui Dmnezeu. Unul dintru aceștea au scris la Comitet: “înștiințindumă eu pentru făcătoriul de bine scopos a Biblieceștii Soțietăți, alăturezi spre folosul eii 5 lei, și ca vreamea aflării meale, aici sănu treacă fără de sufletesc folos: drept aceea cu plecăciune rog pre Comitetul Bessarabiei, ca să misă dea o Biblie Moldovenească.”

limba Moldovenească pe anul 1820

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com