Graiesc Moldoveneste: Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Facebook Odnoklassniki

Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David
Cu rugăciunile la toate catizmele, cu tălcuiri la fiește care psalom, cu cîntările lui Moisi, cu psalmii cei aleș, cu pripealile [pripeale (‹ sl. припъпъ, v. pripeală), stihiri scurte] lor, cu puțină istorie anumelor jidovești, cu...
Care cucucerie s-au închinat Prea luminatului și Prea înalțatului Dmnu și oblăduitoriu... atoată Ţara Moldovii Ioan Nic
Ioan Nicolae Mavrocordat Voevod Purtînd Cîrma Pravoslaviei. Prea Sfințitul Mitropolit Cur Nichifor Peloponisianul. De Duca Sotiriovici Tipograful de la Tassos, cu a căruia cheltuială acmu întăi într-acestaşi chip s-au tipărit Iași. În anul dela zidirea Lumii ... Iară dela mîntuirea 1743

Stihuri asupra stemei

Prealuminata stemă ațărîi moldovenești
Cucare sau încoronat vechii mavrocordățești
Blagocestivului smnu Ioan sau dăruit
Cădii fericită alor sămînță sau odrăslit.
Și bunele lor fapte căt poate le plineaște
Și țara despre toți vrăjmașii o păzește
De ai dmnădzău ani mulți cu pace să stăpînească
Fericitul lu nume ca lui david să trăiască
A măriei tale plecat rob
Duca Sotiriovici Tipograf

Preadoslovie

Tuturor de Dmneadzău credincioșilor cetitori Duca Sotirovici tipograful rog sănătate și norocire

Are datorie fiește carele... cu ce mijloc ar putea să facă folos patriei lui, pentru căci ea îl priește șil hrănește ea îl cinsteaște șil păzeaște. Drept aceea dar și eu mai micul tuturor măcar că numi e patria Țara Moldovii, iar pentru că ami căștigat întru acest pămînt (strein fiind) și… cunosc că am aceeași datorie ce au și lăcuitorii cei adevărați, deci pentru ca să dau cătră dînsa un sămn demulțămită și ne avînd cu altă ce am pus nevoință de ami tipărit această psaltire spre folosul aceștii patrii, că vădzînd folosul sufletesc ce e ascunsu întrînsa și măcar că au fost și de alți mai de nainte în multe feliuri tipărită, iar acmu mai cu multă osărdie o am scos la lumină și o am înpodobit mai vărtos decăt alții. Adică tălmăcită chiar în limba moldovinească și la fiește care psalm am pus și tălcurile lui care tălcuri sau tălmăcit depre limba jidovască și elinească și pentre toate catizmele cutropare [CUTROPÍ vb. IV v. cotropi] și cu molitve de rugăciune pentru mai mult folos și înțălesul celor ce vor ceti adăogîndusă cu... cu puținică istorie de numele jidovești de pre limba grecească, întru care aretă pentru ce prorocul David lu pomenit înpsalmia lui aceste nume și cu Pashalii de … Pentru mai multă îndreptarea ceatii bisăricești priimiți dar drept aceea ode

Odin Hs frații mei dela meșteșugul mînulor mele această mică arătare și mă rog dumilor voastre ca să ertați deveți găsi greșeală au la slovă au la cuvinte au la stih și să diortosiți [A îndrepta și a îmbunătăți limba cărților bisericești de slujbă. – Din gr. diorto] cu dhul blăndeților și să nu bănuiți de vreme că știm că toți o ființă neputincioasă și spre cădeare prea lesne lunecătoare purtăm iar cea de săvărșit ne greșire numai sînguri lui Dmndzeu iau dat acărue milă să fie cu noi cu toți pururi amin.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com