Graiesc Moldoveneste: De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

De izvodirea moldovenilor, de unde au venit într-aceste locuri

Facebook Odnoklassniki

Scrie letopiseţul cel ungurescu că oarecîndu pre aceste locuri au fostu lăcuind tătarii. Mai plodindu-să si înmulţindu-să si lăţindu-să, s-au tinsu de au trecut si preste munte, la Ardeal. Şi împingăndu pe unguri din ocinile sale, n-au mai putut suferi, ce singur Laslău craiul ungurescu, cari-i zic filosof, s-au sculat de s-au dus la împăratul Rîmului, de ş-au cerşut oaste întru ajutoriu împotriva vrăjmaşilor săi.  Ce împăratul Rîmului alt ajutoriu nu i-au făgăduit, ce i-au dat răspunsu într-acesta chip, de i-au zis: "Eu sîntu jurat, cîndu am stătut la împărăţie, om de sabia mea şi de judeţul mieu să nu moară. Pentru aceia oameni răi s-au făcut în ţara mea şi cîte temniţe am, toate sîntu pline de dînşii şi nu mai am ce le face, ci ţi-i voi da ţie, să faci izbînda cu dînşii şi eu să-mi curăţescu ţara de dînşii. Iară în ţara mea să nu-i mai aduci, că ţi-iu dăruiescu ţie". Şi de sîrgu invăţă de-i strînseră pre toţi la un loc de pretitinderile şi i-au însemnatu pre toţi, de i-au arsu împrejurul capului de le-au pîrjolit părul ca unor tălhari, cu un hier arsu, care semnu trăieşte şi pănă astăzi în ţara Moldovei si la Maramoroş, de să cevluiescu oamenii prejur cap. Decii Laslău craiu, daca au luat acel ajutoriu tălhărescu de la împăratul Rîmului au silit la Ţara Ungurească si decii pre cîşlegile Născutului, cu toată puterea sa s-au apucat de tătari a-i bate şi a-i goni, de i-au trecut munte în ceasta parte pre la Rodna, pre care cale şi semne prin stînci de piatră în doao locuri să află făcute de Laslău craiul. Şi aşa gonindu-i prin munţi, scos-au şi pre acesti tătari, carii au fostu lăcuitori la Moldova, de i-au trecut apa Siretiului. Acolea Laslău craiu ce să chiamă leăaşte Stanislav, stîndu în ţărmurile apei, au strigatu ungureşte: "Siretem, siretem", ce ză zice rumîneşte, place-mi, place-mi, sau cum ai zice pre limba noastră: "Aşa-mi place, aşa". Mai apoi, dacă s-au discălicat ţara, după cuvîntul craiului, ce au zis, siretem, au pus nume apei Siretiul. Şi după multă goană ce au gonit pre tătari i-au gonit si i-au trecut preste Nistru. la Crîmu, unde şi pănă astăzi trăiescu, de acolo s-au întorsu Laslău crai îndărătu cu mare laudă şi biruinţa. Şi sosindu la scaunul său în zioa de lăsatu secului, cerşitu-ş-au blagoslovenie de la vlădicii săi, să-l lase trei zile să să veselească cu doamnă-sa şi cu boierii săi. Şi aşa l-au blagoslovit, de au lăsat sec marţi, cu toată curtea sa, care obiceai să ţine la legea lor şi pănă astăzi, de lasă sec marţi.

 Ce această poveste a lui Laslău crai ce spune că au gonit pre ceşti tătari nu a-o scos Urechie vornicul, din letopisăţul cel leşescu, ci eu Simeon Dascalul o amu izvodit din letopisăţul cel unguresc, care poveste o am pre semne ce arată, că poate fi adevărată.

 

(sursa) Letopiseţul Ţării Moldovei - Simion Dascalul interpolator al cronicii lui Grigore Ureche, adus în Moldova din Transilvania.

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com