Graiesc Moldoveneste: Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

Facebook Odnoklassniki
ПРОЕКТУ
пентру челе май îmъю mемелiй ла образованiя окърмуирiй полиmичещй динь лъунmру а обласmiй Бассарабiей

PROECTU
Pentru cele mai întăiu temelii la obrazovania ocărmuirii politiceşti (civile) din lăuntru a oblastii Bassarabiei
 
Pag.11
Причиниле ла Верховный Сфать съворь лукра î лимбиле РусаскЪ ши Молдовенѣскъ дупъ кумь съва кувини 

Pricinile la Verhovnîi Sfat săvor lucra în limbile Rasască şi Moldovenească după cum săva cuvini
Pag.12
фiинцей причинiй, адикъ: чели де пунире ла кале, а хазнелiй, криминаличещй ши де ачерчеmари Русъще ши Молдовенеще ку пъзире леџуирилорь Имперiей Россiей ши ку цинере дрепmъцилорь ши а обичеюрилорь пъмѫнmулуй ла чея че съва аmинџе де апърарѣ дрепmулуй парmикуларю; яръ причиниле де џудикъцй полиmичещй ши де хоmърѫmурй съворь лукра î сѫнгуръ лимба Молдовенѣскъ, ши џудикъциле съворь фаче пе mемеюль леџуирилорь ши аобичеюрилорь Молдавiей.

fiinţei pricinii, adică: celi de punire la cale, a haznelii, criminaliceşti şi de acercetari Rusăşte şi Moldoveneşte cu păzire legiuirilor Imperiei Rossiei şi cu ţinere dreptăţilor şi a obiceiurilor pămîntului la ceia ce seva atinge de apărarea dreptului particulariu; iară pricinile de giudicăţi politiceşti şi de hotărîturi sevor lucre în sîngură limba Moldovenească, şi giudicăţile săvor face pe temeiul legiuirilor şi aobiceiurilor Moldaviei.
Pag.14
Требиле ла ачѣ кѫрмуире съворь лукра ын лимба Русаскъ ши молдавинѣскъ дупъ mребуинца че ва фи. Îmру але пунерiй ла кале moame îщiинцъриле, порончили ши публикариеириле слобозѫmе де къmръ сmъпѫнире, ау съ фiе скрисъ Русъще ши Молдовенеще пенmру ка май денъдежде съсе адукъ ла общеска щiинцъ а нородулуй.

Trebile la acea cîrmuire săvor lucra în limba Rusască şi moldavinească după trebuinţa ce va fi. Întru ale punerii la cale toate înştiinţările, poroncili şi publicarieirile slobozîte de cătră stăpînire, au să fie scrisă Rusăşte şi Moldoveneşte pentru ca mai denădejde săse aducă la obştesca ştiinţă a norodului.
Pag.17
Лукрарѣ îпричиниле Креминаличещй ши де черчеmари ва фи î лимба Русаскъ ши Молдовинѣскъ, ши ануме:

Lucrarea în pricinile Creminaliceşti şi de cercetari va fi în limba Rusască şi Moldovinească, şi anume:
Pag.18
1. Такрирурили виновацилор нъскуцй молдовенй съвор фачи î лимба Молдовинѣскъ, яръ проmоколуль съва алкъmуи Русъще ши Молдовинеще
2. Съвършиmоариле хоmърѫрй дупъ къзуmа лорь îmърирѣ, съворь чиmи виновацилорь î лимба Молдовинѣскъ. ши
3. Членуриле џюдекъmорiей Криминаличещй, ынmъмпинѫндь греуmаmе ашй да сокоmинца лорь î лимба Русаскъ, ау дрепmаmи а о скрiе î алорь Молдовинѣскъ лимбъ.

1. Tacrirurili (interogatoriu) vinovaţilor născuţi moldoveni săvor faci în limba Moldovenească, iară protocolul săva alcătui Rusăşte şi Moldovineşte
2. Săvărşitoarile hotărîri după căzuta lor întărirea, săvor citi vinovaţilor în limba Moldovinească. Şi
3. Cilenurile Giudecătoriei Criminaliceşti, întămpinînd greutate aşi da socotinţa lor în limba Rusască, au dreptati a o scrie în alor Moldovinească limbă.
Pag.20
Къуmаре mребилорь îкрединцаmе ачесторь Чиновничй аре съ фiе алкъmуиmъ пе рѫндуяла порончиmъ принь леџюирили Россiей пенmру асъмине службе, деосъбидусъ нумай  îделеmничириле динь парmе лорь, îпричинили де џюдикъцй аmингътоари де мощенириле парmикулари, кари mребуеску съ фiе поmривиmе ку обичеюрили пъмѫнmулуй, ши съсе кауmе î лимба Молдовинѣскъ

Căutare trebilor încredinţate acestor Cinovnici are să fie alcătuită pe rînduiala poroncită prin legiuirili Rossiei pentru asămine slujbe, deosăbindusă numai îndeletnicirile din parte lor, înpricinili de giudicăţi atingătoari de moştenirile particulari, care trebuescu să fie potrivite cu obiceiurili pămîntului, şi săse caute în limba Moldovinească.
 
Pag.34
Предсъ
датель, патру Членурь дупъ алеџире Дворянствiй принь îmърире луй Верховный Сфаmь, ши де унь Землемерь а Областiй де спре Коронъ, принь îmърире Ощинескулуй Генераль-Губернаторь. Правилиле аmингъmоари де хорѫmуръ съ îсъмиязъ принь осъбиmъ ашъзъмѫнmь. Канmора аре съфiе супmь аппелацiе џюдикъmорiей полиmичещйа Обласmiй. Лукръриле ей съвор фаче îлимба Молдовеняскъ.

Predsedateli, patru Cilenuri după alegire Dvoreanstvii prin întărire lui Verhovnii Sfat, și de un Zemlemer a Oblastii de spre Coronă, prin întărire Oștinescului Gheneral-Gubernator. Pravilile atingătoari de hotărîtură să însemnează prin osăbită așăzămînt. Cantora are săfie supt appelație Giudecătoriei politicești a Oblastii. Lucrările ei săvor face în limba Moldovenească.
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com