Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir editată de T. Boldur-Lățăscu.

Scrisoarea Moldovei de Dimitrie Cantemir editată de T. Boldur-Lățăscu.

Teodor Boldur-Lățăscu - luptător antiunionist neînvins, fiul cel mare al fostului hatman Gheorghe Boldur-Lăţescu, un simbol al antiunionismului moldovenesc, unul din fruntașii mișcării antiunioniste, organizatorul marșului antiunionist din Iași 3/15 aprilie 1866. După prăbușirea statalității moldovenești, Teodor Boldur-Lăţescu nu a renunţat, însă, la lupta sa nici după eşecul din aprilie 1866. A devenit foarte activ în plan publicistic. Astfel, în 1866 a şi fondat un periodic ce avea un titlu sugestiv – „Moldova” –, care a apărut, cu unele întreruperi, pînă în 1869. După nici un an, în 1867, a mai editat un periodic, foaia satirică şi umoristică „Boldul”. Apoi, în 1871, a fondat o a treia publicaţie de orientare antiunionistă, intitulată „Ecoul munţilor”. A reeditat la anul 1868 "Scrisoarea Moldovei" de Dimitrie Cantemir ("Editată întîi la anulu mîntuirii 1825, subu Domnia lui Ioan Sandu Sturdza"), la care a lăsat o Precuvîntare pe care o și vă prezentăm.
Teodor Boldur-Lățăscu luptător antiunionist neînvins.

Teodor Boldur-Lățăscu luptător antiunionist neînvins.

Teodor Boldur-Lățăscu - fiul cel mare al fostului hatman Gheorghe Boldur-Lăţescu, un simbol al antiunionismului moldovenesc, unul din fruntașii mișcării antiunioniste, organizatorul marșului antiunionist din Iași 3/15 aprilie 1866. După prăbușirea statalității moldovenești, Teodor Boldur-Lăţescu nu a renunţat, însă, la lupta sa nici după eşecul din aprilie 1866. A devenit foarte activ în plan publicistic. Astfel, în 1866 a şi fondat un periodic ce avea un titlu sugestiv – „Moldova” –, care a apărut, cu unele întreruperi, pînă în 1869. După nici un an, în 1867, a mai editat un periodic, foaia satirică şi umoristică „Boldul”. Apoi, în 1871, a fondat o a treia publicaţie de orientare antiunionistă, intitulată „Ecoul munţilor”. A reeditat la anul 1868 "Scrisoarea Moldovei" de Dimitrie Cantemir ("Editată întîi la anulu mîntuirii 1825, subu Domnia lui Ioan Sandu Sturdza"), la care a lăsat o Precuvîntare pe care o și vă prezentăm.
Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка

Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка

Ciachir, Mihail. Помощник молдован при первоначальном изучении русского языка: для молдован Бессарабии, стемящихся изучать русский язык = Ajutoriul moldovenilor în vremea celei mai întîia învaţaturî limbei russascî. Pentru moldoveni a Besarabii (din Besarabia) cari (ce) sî se sîlesc a învaţa limba Russascî: . c. 2, 3 / cост. Михаил Чакир, священник. - Изд. 3-е испр. и доп. - Кишинев : Епархиальная тип., 1914. - 254 p. Text paralel in lb. rusă şi mold. (cu caracter rus)
Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Psaltirion a Prorocului şi Împăratului David

Cu rugăciunile la toate catizmele, cu tălcuiri la fiește care psalom, cu cîntările lui Moisi, cu psalmii cei aleș, cu pripealile [pripeale (‹ sl. припъпъ, v. pripeală), stihiri scurte] lor, cu puțină istorie anumelor jidovești, cu... Care cucucerie s-au închinat Prea luminatului și Prea înalțatului Dmnu și oblăduitoriu... atoată Ţara Moldovii Ioan Nic Ioan Nicolae Mavrocordat Voevod Purtînd Cîrma Pravoslaviei. Prea Sfințitul Mitropolit Cur Nichifor Peloponisianul. De Duca Sotiriovici Tipograful de la Tassos, cu a căruia cheltuială acmu întăi într-acestaşi chip s-au tipărit Iași. În anul dela zidirea Lumii ... Iară dela mîntuirea 1743
Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Bessarabieceștii soțietăți pentru anul 1822

Socoteala Comitetului Besarabiceştii Despărţiri a Rosieneştii Bibliceştii Soţietăţi pentru anul 1822 Chişinău, 1823 Editură În Chişinău : În Duhovniceasca Tipografie a Basarabiei Tălmăcit de acelaş tălmăcitoriu carele au tălmăcit şi cealelalte şase Cuvinte pentru preoţie ae sfântului Ioan Gură de Aur
Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gîlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Divanul sau gîlceava înțeleptului cu lumea, scrisă în limba neamului moldovenesc și tipărită la Iași în 1698 este una din lucrările fundamentale ale lui Dimitrie Cantemir. Această operă este prima lucrare moldovenească originală de gâîndire religioasă. Pînă la Divanul ...lui Cantemir, cărțile religioase la moldoveni sînt numai traduceri din limbi străine. În această lucrare întîlnim disputele medievale despre timp, suflet, natură sau conștiință. Dimitrie Cantemir sugerează superioritatea omului asupra celorlalte viețuitoare, face din om un stăpîn al lumii, susține superioritatea vieții spirituale asupra condiției biologice a omului, încearcă să definească concepte filozofice și să alcătuiască o terminologie filozofică. Subiectul cărții, lupta între trup și suflet, între materie și spirit, prin care biserica înțelege lupta între păcat și trăirea mistică, pornește de la epistola lui Pavel către galateeni (trupul se luptă necontenit cu spiritul). Cea mai apropiată ca formă de Divanul lui Cantemir, dintre diferitele opere cu această temă, este Dioptra (Oglinda lumii), scriere a lui Filip Solitarul , scriitor ascetic bizantin (secolul XI). Concluzia logică a autorului Dioptrei este disprețuirea lumii și a vieții, ascetismul. Pentru Cantemir, însă, lupta împotriva vieții se dă în viață și nu prin părăsirea ei, prin retragerea în mănăstire. Formula proprie a lui Cantemir este astfel exprimată lapidar: " Cîte fortuni în lume sînt, toate omului a le trage îi este." Lucrarea este împărțită în trei părți. Prima parte este un dialog între lume și înțelept, în care înțeleptul învinuiește, iar lumea se laudă și se apără. Partea a două, în care se părăsește forma dialogului, este o culegere de citate, cele mai multe din Vechiul și Noul Testament, urmărind să dovedească pe puncte, învinuirile aduse lumii de înțelept în partea întîi. Partea a treia este intitulată: Pentru a preafericitei între lume și între înțelept sau între trup și suflet pace și pentru vremelnica și vecinica pace, legămînt și așezare, așijderea pentru a trecătoarei și viitoarei lumi bună chiverniseală. În partea a treia a Divanului...autorul conchide la o împăcare între înțelept și lume. Pentru Dimitrie Cantemir, un om de credință creștină nu trebuie să se retragă din lume, ci pe baza unor criterii morale, poate trăi în lume, trebuie chiar să lupte cu primejdiile morale, să înfrunte și să stăpînească patimile lumii.
Lecţione adecă cuvîntare

Lecţione adecă cuvîntare

scoase, dela întîe parte a Gramaticii P.E.H.A.U pentru învăţătura limbii moldoveneşti şi ruseşti, date în tipariu, pentru folosul celor ce vor vre să înveţi, au una, au alta, dintru acesti doaî limbi. În tipografie ce Politicească, în tărgul Eșului 1799 noemvrie 9
КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КАК БЫЛА ПРИНЯТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Автор депутат парламента в 1990-1994 и 1994-1998 гг., лидер Движения «Единство» раскрывает подробности политической борьбы по вопросам принятия флага, герба и гимна Республики Молдова. Используемая ныне государственная символика навязана политическими формированиями, ориентированными на интересы официального Бухареста, в отсутствие у депутатов молдавского парламента гарантий личной безопасности, с применением угроз и обмана. Она не соответствует историческим традициям Молдавии и подлежит исправлению.
Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Scrisoarea (descrierea) Moldovei de Dimitrie Cantemir domnul ei.

Care acum întîiu sau tipărit în zilele bine Credinciosului și de Hs Iubitorului Domnului nostru IOANN SANDUL STURZA VOEVOD Cu Blagoslovenia Prea osfințitului Arhiepiscop și Mitropolit CHIRIO CHIRIO Veniamin al Mol: Pe vremea Prea cuviosului Stareț al Sfintelor Monastiri Neamțului și Secului CHIR DOMETIAN în sfînta Monastire Neamțului la anul 1825 Avgust în 19
Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

Așăzămîntul obrazovaniei oblastei Bassarabiei

АШЪЗЪМЪНТУЛЬ образованiей областей Бассарабiей AŞĂZĂMĂNTUL Obrazovaniei oblastei Bassarabiei
Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com