Cuvîntelnic de antifranţusisme

Facebook Odnoklassniki

A

Abandona (din fr. abandonner) - Părăsi (Cf. sl. parasiti) - бросать, оставлять

Abecedar (din fr. abécédaire) - Bucoavnă (din sl. azŭbukovĭno)[Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor... Bucureşti, 1826] - Азбука

Abject (din fr. abject) - Josnic - Презренный

Acord (din fr. accord) - Soglăsuire (după rus. soglásie)- Соглашение 
a fi de acord - a se Învoi, Consîmți, Împaca - Согласиться

Accepta (din fr. accepter) - Obicni Sl. obyknąti (Tiktin). Sec. XVI, înv. - Принять

Acumula  (din fr. accumuler) - Agonisi (din ngr. agonízome), Chivernisi (din ngr. kivérnisa), pricopsi (din ngr. prokópso) - Накапливать

Administra (din fr.administrer) - Conduce, oblădui

Amant (din fr. amant) - Libovnic (din sl. ljubovĭnikŭ) - Любовник

Ambuscadă (din fr. embuscade) - Pîndă (din sl. ponditi) - Засада

An (din lat. annus) - Leat (din sl. lĕto) - Год

Analiza (din fr. analyser)- Precăta - Рассмотреть

Angaja (din fr. engager) - Năimi (din năiem (înv. „chirie” < sl.) - Нанять

Anunța (din fr. annoncer) - Vesti (din sl. vestĭ) - Объявить

Aer (lat. aer) - Văzduh (din sl. vuzduhŭ) - Воздух

Agreabil (din fr. agréable) - Ogodit - Приятный

Aprecia (din fr. apprécier) - Prețelui - Оценивать

Aproba (din fr. approbation) - Pozvoli (din rus.bg.pozvolenije) - Утвердить

Apare - Ivi

Aranja (din fr. arranger) - Orîndui (Ion Creangă "Soacra cu trei nurori" "a nu orîndui nimic pentru împărţeala pănă aproape de moartea sa") - (din sl. urenditi) - Организовать

Arbora  (din fr. arborer)- Înălța - Поднять, вывесить (флаг)

Ardoare (din fr. ardeur) - Rîvnă (vsl. rĭvĭnĭ, rĭvĭniĭe, rĭveniĭe) - Рвение, пыл

Armata (din it. armata) - Armie (din rus. armiia) - Армия

Aspiraţie  (din fr. aspiration) - Năzuinţă (Et. nec. Cf. magh. néz) - Стремление

Atenţie (din fr. attention) - Băgarea de seamă - Внимание  

B

Baraj (din fr. barrage) - Stăvilar, stăvilă

C

Calma (din fr. calmer)- Potoli (in sb. potuliti, bg. potulja) - Успокоить

Calcula (Din fr. calculer) - Socoti (Cf. ucr. sokotyty)

Calitate [morală] (din fr. qualité) - Virtute (Ion Creangă "Soacra cu trei nurori" "avea trei feciori ca nişte brazi şi tari de virtute, dar slabi de minte")

Calomnia (din fr. calomnier) - Cleveti

Capitala (din fr. capital)- Stoliță (rusism înv.) - Столица

Clar - Apriat (lămurit (ca înțeles); precis. [Pr.-pri-at] – Et. nec), Limpede - Ясно

Coincide (din fr. coïncider- a se potrivi - Совпадать

Comod (din fr. commode) - Îndemînă

Comparabil (din fr. comparer) - Semuit (a + seamă + suf. ~uit, din magh. szám) - Сравнимый

Complot (din fr. complot) - Urzeală - Заговор

Complota (din fr. comploter) - Unelti - 

Complet (din fr. complet) - de Istov (din sl. istovŭ „adevărat”) - Полностью

Comun Din fr. commun) - Deobște - Общий

Concluzie (din fr. conclusion) - Încheiere - Вывод

Concubinaj (din fr. concubinage) - Țiitorie - Сожительство

Concubină (din fr. concubin) - Țiitoare [Pr.ți-i-] – Ține + suf. -itor - Сожительница

Condamna  (din fr. condamner) - Osîndi

Confirma (din fr. confirmer) - Adeveri

Conform (din fr. conforme) - Potrivit (din sl.bg. protiva) - Согласно 

Confunda (din fr. confondre) - Încurca - Спутать

Constitui (din fr. constituer) - Tocmi (din sl. tŭkŭmiti) - Составлять

Construi (din fr. construire) - Dura (Ion Creangă "Soacra cu trei nurori" "mai dură două case alăture"), zidi

Continuu (din fr. continu) - Necurmat (Cf. alb. kurmue) - Непрерывный

Crea (din fr. créer) - Făuri

D

Deceda (din fr. décéder) - Răposa

Deces (din fr. décès) - Riposare

Deja  (din fr. déjà) - de acum [ deje, vas scund de lemn, cilindric sau în formă de trunchi de con (folosit la prepararea vinului). – Magh. dézsa,  Zoĭer, cĭubăr pentru zoile de la bucătărie  curătoare. - Slav. dieja]

Demnitar (din fr. dignitaire) - Dregător

Demonstra (din fr. démontrer) - Dovedi (din sl. dovesti) - Доказать

Deranja (din fr. déranger) - Stingheri (Et. nec) - Беспокоить

Deservire (din fr. desservir) - Deslujire (din sl. služiti)- Обслужить

Discuta (din fr. discuter) - Vorovi (Cf. ucr. hovoryty) - Обсуждать

Distinge (din fr. distinguer) - Desluși (din bg. doslušam) - Отличить

Dicţionar (din fr. dictionnaire) - Cuvîntelnic

Diferența (вin fr. différence) - Deosebire (din sl. osebiti) - Разница

Direct (din fr. direct) - Deadreptu

Divulga (din fr. divulguer) - Destăinui

Domiciliu (din fr. domicile) - Locuință (din magh. lakni)- Домашний адрес

E

Echilibru (din fr. équilibre) - Cumpănă (din sl. konpona) - Равновесие

Efort (din fr. effort) - Sforţare mare, opintire, silinţă, strădanie, străduinţă

Egal  (din fr. égal) - Deopotrivă

Epuizat (din fr. épuiser) - Istovit (din istov) - Измученный

Evita (din fr. éviter) - Feri (et. nec), Ocoli (din bg.rus. okol) - Избежать

Evident (din fr. évident) - Vădit (din sl. vaditi) - Очевидно

Evidenția - Vădi

Exemplu (din fr. éxemple) - Pildă

Executa (din fr. exécuter) - Săvîrşi

Există (din fr. exister) - Ființa - Существовать

Expia (din fr. expier) - Ispăşi

Explica Din fr. expliquer) - Lămuri (din lamură) - Объяснение

Ezita (din fr. hésiter) - Șovăi, (et. nec), Codi - Колебаться

F

Fast (din fr. faste) - Pohfală

Fascina (din fr. fasciner) - Încînta

Favor/favoare (din fr. faveur) - Hatîr

Ferm (din fr. ferme) - Nestrămutat (Ion Creangă "Soacra cu trei nurori" "luă hotărîre nestremutată a ţine feciorii şi viitoarele nurori pe lîngă sine")

Flancat (din fr. flanquer) - Mărginit, însoțit - Обрамлен

Flatat (din fr. flatter) - Măgulit

Forță (din fr. forcer) - Silă (din sl. sila) - Сила

Frontiera  (din fr. frontière) - Graniță (din bg.sb. granica), Hotar (din magh. határ) - Граница

G

Garanţie  (din fr. garantie) - Chezăşie  (din magh. kezes)

Generaliza (Din fr. généraliser) - Îndeobști - Обобщать

Glorie Din lat.it. gloria) - Slavă (din sl. slava) - Слава

Guvern (din fr. gouverner) - Ocîrmuire

H

I

Imediat (din fr. immédiat) - Acuşi, îndată

Impozit (din fr. impôt) - Bir

Imputa (din fr. imputer) - Probezi (din sl. proobraziti) [Ion Creangă "Soacra cu trei nurori" "Bărbatu-meu... nu s-a putut plînge că l-am înșelat... deși cîteodată erau bănuiele... și mă probozea"]

Incomod (din fr. incommode) - Stînjenit (din sl. sŭtenženŭ (sŭtengnonti) - Неудобно

Inspira (din fr. inspirer) - Năstăvi (din sl. nastaviti) - Вдохновить

Invers (din fr. inverse) - Anapoda (din ngr. anápoda), Dimpotrivă (din sl.bg. protiva) - Наоборот

Interlocutor (in fr. interlocuteur) - Convorbitor - Собеседник 

Intoleranță (din fr. intolérant) - Neîngăduință - Нетерпимость

Î

J

K

L

Libertate  (din fr.liberté) - Slobozenie

M

Magician (din fr. magicien) - Vrăjitor

Mesaj (din fr. message) - Poslanie [Păstoriceasca poslanie sau Dogmatica învăţătură a Bisericii Răsăritului cătră cuvântătoarea Turmă  Blaj, 1760]

Membru (din fr. membre) - Părtaş

Modestie (din fr. modestie) - Smerenie

N

Necesar (din fr. nécessaire) - Trebuincios - Необходимый

O

Obliga (din fr. obliger) - Constrînge (Con1-strânge) - Обязать

Obligația (din fr. obligation) - Datorie, sarcină, îndatorire - Обязательство

Omagiu (din fr. hommage) - Prinos

Onora (din fr. honorer) - Omeni (din om) - Выказать честь

Onoare 

Opinie (din  fr. opinion) - Socotință (Cf. ucr. sokotyty), Părere (Lat.parere) - Мнение

Origine (din fr. orígine) - Obîrşie

P

Patria (din fr. patrie) - Baştina  (din bg.sb. ucr - батькiвщина)

Permanent (din fr. permanent) - Neîntrerupt - Постоянный

Permite  (din fr. permettre) - Îngădui

Perfect

Poezie (din fr. poésie) - Poezie (din sl. stihŭ) - Стихотворение

Polen Din fr.lat. pollen, genn. Pollen) - 

Posibil (din fr. possible) - cu putință - Возможно

Predomina (din fr. prédominer) - Predomni

Preponderent (din fr. prépondérant) - Precumpănitor

Prezent (din fr. present- De față - Присутствующий

Prizonier  (din fr. prisonnier) - Plenic

Prefera (вin fr. préférer) - Pritimisi (ngr. προτίμησις), a da întîetate - Предпочитать

Proclama (din fr. proclamer)- Prochema

Profet (din fr. prophète) - Proroc

Promite (din  fr. promettre) - Făgădui

Prospera (din fr. prospérer) - Propăși (Pro + păși)- 

Proteja (din fr. protéger) - Ocroti

Proverb (din fr. proverbe) - Zicală

Prudent (din fr. prudent) - Grijuliu (din bg. griliv) - Внимательный, осторожный

Prudența (din fr. prudence- Grijă (din bg. griža) - Внимание

 

R

Rang (din fr. rang- Cin (din sl. cinŭ), Stepenă (in sl. stepenĭ) - Степень, ранг, чин

Realiza (din fr. réaliser) - Desăvîrşi

Regiment (din fr. régiment) - Polc

Regulă (din lat.it. regulare) - Pravilă

Refugia (din fr.réfugier) - Pribegi

Refugiat (v. refugia. Cf. fr. réfugié)- Bejenar

Repetat  (din fr. répéter- Poftorit (din sl. povŭtoriti- Повторный

Reprezenta (din fr. représenter- Închipa (chip) - Представляет

Revelaţie (din fr. révélation) - Dezvăluire (din sl. valŭ) - Откровение 

Robust (din fr. robuste) - Vînjos

S

Salvare (din lat.it. salvare) - Spasenie

Scadență (din it. scadenza) - Diorie (din ngr. dioría), Vadea (din tc. vāde) - Срок погашения

 

Secret (din fr. secret) - Tainic

Secol (din it. secolo) - Veac (din sl. vĕkŭ) - Век

Secular (din fr. séculaire) - Străvechi - Вековой

Semna Din fr. signer) - Iscăli (Cf. sl. iskaljati, iskalu) - Подписать

Separat  (din fr. séparer) - Răzleţit (Ion Creangă "Soacra cu trei nurori")

Sens (din fr. sens) - Tîlc (din sl. tlŭkŭ), Noimă (din ngr. nóima) - Смысл

Sentiment  (din fr. sentiment) - Simţămînt  (Simţi + suf. -ămînt)

Serviciu (din fr. service)- Slujbă

Stradă (din it. strada) - Uliţă (la Iaşi strada centrală în sec.19 se numea Uliţa Mare)

Sufragerie (din fr. suffrage) - Ospătărie, bufet, bucătărie

Sursa (din fr. source) - Izvod (din sl. izvodŭ), izvor (din sl. izvorŭ) - Источник

Ş

Ștampilă Din fr. estampille) - Pecete (din sl.pečatĩ)- Печать

T

Termen  (din fr. terme) - Soroc (din sl. sŭrokŭ) - Срок

Timp (din lat. tempus) - Vreme (din sl. vrĕmen) - Время

Total (din fr. total) - Detot- Итого

Traduce (Din fr. traduire) - Tîlcui (din sl. tlŭkovati) - Переводить

Translator (din fr.translateur) - Tălmaci (din sl.tlumaci), Dragoman (din ngr. dragomános, dragumános) - Переводчик

Tribut (din fr. tribut) - Bir (din magh. bér), Вanie (din sl. danije) - Дань

Trinitate (din fr. trinité) - Troiţă

Trupă (din fr. troupe) - Ceată (din sl. četа) - Войска

Ţ

U

Unanimitate (din fr. unanimité) - Conglăsuire

Uza (din fr. user) - Ponosi

Uzare/uzura - Ponosire

V

Victorie  (din lat. victoria) - Izbîndă, biruinţă 

Viola  (din fr. violer) - Silui

Vota  (din fr. voter) - Glasui

Z

Zel (din fr. zèle) - Osîrdie, rîvnă, sîrguinţă

 

Изнурение - Secătuire
Истощение - Istovire
Истратить - Chirosi

Istov - 3. încheierea unui cont, socoteală, decontare. 4. termen de plată, achitare, lichidare, sumă scadentă

meteahnă - metehne, s. f. (Pop.1. Defect, cusur, lipsă, imperfecțiune. ♦ Pasiune, patimă, slăbiciune. 2. Boală, infirmitate, beteșug. – Et. nec.

razbuna,

SEMÉȚ Mândru, falnic, măreț; trufaș, sfidător, obraznic. ◊ (Adverbial) Privește semeț. 2. Îndrăzneț, curajos; plin de avânt, de elan; avântat Cf. sl. sŭmĕt 

SLEDÍ vb. v. urma. sledísledésc, vb. IV (înv.) 1. (refl.) a urma (pe cineva). 2. a arăta calea; a îndruma (pe o cale).   sledésc v. tr. (vsl. slĭedilĭ). L. V. Urmez: cărarea mea și călcata mea tu aĭ sledit (Ps. S. 138, 3). V. intr. Sledițĭ urmelor luĭ (Ap. Vor.). – Și isl-.   

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com