Graiesc Moldoveneste: Adresarea Moldovenească

Adresarea Moldovenească

Facebook Odnoklassniki

Pe 19 februarie în Chişinău a avut loc conferinţa de presă „RĂSPUNS MOLDOVENESC PENTRU CURTEA CONSTITUŢIONALĂ”. La conferinţă reprezentanţii intelectualităţii moldoveneşti au făcut o adresare către toată obştea moldovenească, privind Hotărîrea moldofobă a Curţii Constituţionale din 05 decembrie 2013 privind statutul limbii moldoveneşti şi urmările ei pentru Republica Moldova. Apelul a fost semnat de figuri proeminente ale științei și culturii din Republica Moldova:

·Victor Borşevici –ex-ambasador in China, doctor

·Igor Caldare –comentator politic

·Visarion Ceşuev -economist

·Tudor Chifiac –istoric, publicist

·Emil Ciobu – ex-ambasador în Romînia

·Ivan Climov (Gherasim Ghidirim) – filolog, publicist

·Anatol Dubrovschi –doctor în istorie

·Viorel Furtună –avocat, lider Mişcării Naţional Democrate

·Episcop Markel – episcop de Bălţi şi Făleşti

·Ivan Muntean – membru Asociaţiei „Eu sînt moldovan, Eu grăiesc moldoveneşte”

·Sergiu Nazaria – doctor în istorie

·Nicolai Pavlîcev – consilier municipal

·Mihail Sidorov – jurist

·Vasile Stati – doctor în istorie

·Valentin Todercan – consilier municipal

·NicolaiŢveatcov – doctor în politologie

·Ghenadie Valuţă – preot

·Ernest Vardanean – politolog

·Boris Marian – poet

·Andrei Cechirlan – filolog

·Efim Donos – ofiţer

·Ion Mahu – ofiţer

·Victor Stepaniuc – doctor în istorie

·Mihail Caftanat – profesor de muzică

·Oleg Scutaru – preşedintele raionului Edineţ

·Constantin Munteanu– scriitor, regizor

În adresare semnatarii cer demisia a actualei componenţe a Curţii Constituţionale şi declararea preşedintelui Romîniei Traian Băsescu persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Textul adresării se anexează la această scrisoare.

Organizatorii: Clubul Moldovenesc

 

 

 

A D R E S A R E

 

Cetăţeni ai Moldovei!

 

La 5 decembrie 2013 cu voturile a cinci judecători ai Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, în majoritate cetăţeni români, s-a lovit în năzuinţa de veacuri a moldovenilor de a-şi construi propriul stat suveran, liber şi independent. Magistraţii, la porunca stăpînilor din afară, au ridicat mîna asupra Constituţiei. Judecătorii, care au jurat credinţa altui stat au ordonat izgonirea limbii moldoveneşti din spaţiul politico-juridic al Republicii Moldova.

Dreptul exclusiv de a-şi numi limba aşa cum doreşte el, l-a avut şi îl are Suveranul-popor, adică toate generaţiile lui de la începuturi şi pînă astăzi, pe care a îngrijit-o si a păstrat-o cu sfinţenie secole la rînd. Nu merită încredere filologii şi istoricii de conjunctură, cu pretenţii de savanţi, pentru care ieri limba a fost moldovenească, iar astăzi - română. Pe 12 mai 1989 Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe în majoritate absolută a votat pentru ca limba moldovenească să fie decretată limbă de stat a Republicii Moldova.

Hotărîrea Curţii Constituţionale se referă la chestiunea limbii doar parţial. Curtea Constituţională a încercat să creeze premize juridice pentru lichidarea Moldovei ca stat, formînd condiţii legale pentru anularea independenţei moldoveneşti sub forma identităţii moldoveneşti, limbii moldoveneşti. Moldova nu poate fi lichidată pe cale legală. Ei au făcut acest fapt ilegal, recunoscînd primatul preambulului Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei. Acţiunea lor reprezintă o crimă de stat.

Dispunînd că Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991 constituie „blocul de constituţionalitate primar”, Curtea Constituţională minte cu neruşinare, confundîndu-l cu cel constituant, care includea:

  1.   Regulamentul Organic al Moldovei din 1832 – prima Constituţie moldovenească, unde art. 421 clar stipula: „Cursul tuturor îmvăţăturilor va fi în limba moldovenească, nu numai pentru înlesnirea sholerilor şi cultevirea limbii şi patriei, ce încă şi pentru cuvîntul că toate pricinile publice trebue să se tractarisască în această limbă, pe care lăcuitorii o întrebuinţază şi în sărbările bisericeşti”.
  2.   Declaraţia Suveranităţii R.S.S. Moldova din 23 iunie 1990 a servit drept fundament al Constituţiei Republicii Moldova, deoarece punctul 13 al acestui document de valoare constituţională prevede fără echivoc: „Prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova... pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor independente”.
  3.   Actul de aderare a Republicii Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului (Hotărîrea Parlamentului din 28 iulie 1990) de asemenea vine cu un set întreg de principii fundamentale, valori constituţionale general acceptate, care, în mod firesc, s-au regăsit în Constituţia din 1994.
  4.   Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991, fiind a doua declaraţie de neatîrnare a Republicii Moldova, a finalizat blocul constituant, de care s-a condus în 1994 Parlamentul Republicii Moldova, elaborînd şi adoptînd Constituţia în vigoare.

În acest context istorico-juridic Declaraţia din 27 august 1991 nu este nici actul de fondare a Republicii Moldova, nici „certificatul ei de naştere”, nici măcar cel mai important compartiment al blocului constituant, care ar putea fi considerat unul primar.

Avînd în vedere trecutul milenar al poporului moldovenesc şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul carpato-nistrean, Hotărîrea Curţii din 5 decembrie 2013 este nu numai o diversiune politico-juridică şi etno-spirituală, dar şi social-distructivă, provocînd dezbinarea credincioşilor pravoslavnici pe criteriul lingvistic.

În aceste împrejurări, noi, un grup de cetăţeni ai Republicii Moldova ne adresăm către toţi compatrioţii noştri:

1. Să ne ridicăm în apărarea ţării, a demnităţii naţionale, cetăţeneşti şi contra tentativelor revanşarde ale forţelor antistatale.

2. Să cerem cu hotărîre ca toate organele de administrare, de toate treptele să respecte cu stricteţe legislaţia privind limba moldovenească, limba care este sufletul neamului nostru şi care aparţine inclusiv celor cu care moldovenii au trăit în pace şi bună înţelegere secole la rînd.

3. Să nu fie admişi în organele de conducere ale statului moldovenesc cei care au cetăţenia altui stat.

4. Să cerem demisia imediată a actualei componenţe a Curţii Constituţionale pentru profanarea Legii fundamentale şi a eforturilor milioanelor de cetăţeni în consolidarea statalităţii moldoveneşti.

5. Să insistăm asupra declarării Preşedintelui României, Traian Băsescu, persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, pentru declaraţii publice duşmănoase şi jignitoare la adresa poporului şi statului nostru, încălcarea drepturilor omului prevăzute de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Ne adresăm către toţi cetăţenii ţării şi moldovenii de peste hotare, către toate organizaţiile obşteşti, sindicale, patronale, organele administraţiei locale alese de popor să demonstreze insistent şi hotărît susţinerea acestor cerinţe. Apărarea Statului, a limbii moldoveneşti, a unităţii poporului este datoria tuturor cetăţenilor!

 

ОБРАЩЕНИЕ

 

Граждане Молдовы!

 

5 декабря 2013 года голосами пяти судей Конституционного суда Республики Молдова, в большинстве своем – румынских граждан, был нанесен удар по вековому устремлению молдаван к построению своего суверенного, свободного и независимого государства. Магистраты, по указанию своих зарубежных хозяев, замахнулись на Конституцию. Судьи, присягнувшие на верность другому государству, приказали изгнать молдавский язык с политико-правового пространства Республики Молдова.

Исключительным правом называть свой язык так, как он того желает, всегда обладал и обладает Его Величество Народ, то есть – все его поколения, от возникновения и до наших дней; который заботился и свято его сохранял на протяжении веков. Не заслуживают доверия претендующие на ученость и при этом следующие конъюнктуре филологи и историки, для которых вчера язык был молдавским, а сегодня – румынским. 12 мая 1989 года общее собрание Академии наук абсолютным большинством голосов объявило, что государственным языком Республики Молдова является молдавский язык.

Постановление Конституционного суда относится к вопросу о языке лишь частично. Конституционный суд предпринял попытку создать правовые предпосылки для ликвидации Молдовы как государства, сформировать легальные условия для аннулирования молдавской независимости в виде молдавской идентичности, молдавского языка. Молдова не может быть ликвидирована законным путем. Они это делают незаконно, объявив главенство преамбулы Декларации о независимости над Конституцией. Данное их действие представляет собой государственное преступление.

Постановив, что Декларация о независимости от 27 августа 1991 года представляет собой «первичный конституциональный блок», Конституционный суд бессовестно лжет, путая его с образующим блоком, который включал:

  1. Органический Регламент Молдовы, от 1832 года – первую молдавскую Конституцию, в которой ст. 421 ясно указывала: «Курс всех учений будет на молдавском языке, не только для облегчения школярам и культивирования языка и Родины, а и с тем, что все публичные поводы должны излагаться на этом языке, который жители используют и в церковные праздники»;
  2. Декларацию о суверенитете Молдавской ССР, от 23 июня 1990 года, послужившую основой Конституции Республики Молдова, поскольку п. 13 этого документа конституционного значения устанавливает без экивоков: «Настоящая Декларация служит базой для разработки новой конституции Молдавской ССР […] для подготовки и заключения союзного договора в рамках сообщества суверенных государств»;
  3. Акт о присоединении Республики Молдова к Всеобщей декларации прав человека и о ратификации международных пактов по правам человека (Постановление парламента от 28 июля 1990 г.), в котором так же заложен целый пакет фундаментальных принципов, общепринятых конституционных ценностей, естественным порядком вошедших в Конституцию, принятую в 1994 году;
  4. Декларацию о независимости, от 27 августа 1991 г., явившуюся второй декларацией, закрепляющей независимость Республики Молдова, и завершившую образующий блок, которым руководствовался в 1994 году Парламент Республики Молдова, разрабатывая и принимая действующую ныне Конституцию.

 

В этом историко-правовом контексте Декларация от 27 августа 1991 года не является ни учредительным актом Республики Молдова, ни ее «свидетельством о рождении», ни даже важнейшим компонентом образующего блока, который можно было бы считать первичным.

Принимая во внимание тысячелетнее прошлое молдавского народа и его непрерываемую государственность на корпатско-днестровском пространстве, Постановление Суда от 5 декабря 2013 г. представляет собой не только политико-правовую и этно-духовную диверсию, но и является социально разрушительным, провоцирующим разобщение православных христиан по лингвистическому критерию.

В данных обстоятельствах мы, группа граждан Республики Молдова, обращаемся ко всем нашим соотечественникам:

1. Встанем на защиту страны, национального, гражданского достоинства и против реваншистских попыток антигосударственных сил!

2. Решительно потребуем, чтобы все административные органы всех уровней строго соблюдали законодательство о молдавском языке – языке, который является душой нашего рода, и который принадлежит, в том числе, тем, с кем молдаване жили в мире и согласии в течение веков!

3. Не допустим в руководящие органы молдавского государства тех, кто обладает гражданством другой страны!

4. Потребуем незамедлительной отставки нынешнего состава Конституционного суда за профанацию Основного закона и усилий миллионов граждан, направленных на укрепление молдавской государственности!

5. Настаиваем на объявлении президента Румынии Траяна Бэсеску персоной нон грата на территории Республики Молдова за его враждебные и оскорбительные публичные заявления в адрес нашего народа и государства, нарушение прав человека, закрепленных в Международной хартии по правам человека Организации объединенных наций.

Обращаемся ко всем гражданам страны и молдаванам, пребывающим за рубежом, ко всем общественным, профсоюзным организациям, патронатам, органам местной администрации, избираемым народом, с призывом настоятельно и решительно поддержать изложенные требования.

 

Защита государства, молдавского языка, единства народа – долг всех граждан!

 

Copyright 2012 © Graiesc.md
Developed by webinmd.com